Prediction equation of pile spring stiffness for bored pile in bangkok

Main Article Content

พรปัญญา มาเสนาะ
กมล อมรฟ้า

Abstract

This research is aimed to propose a prediction equation for the stiffness of pile spring (K) ​​in case of bored piles for the design of high-rise building foundations in Bangkok. The prediction equation for ratio of stiffness of pile spring including effect of surrounding soil and stiffness of pile related to its properties and size (K/(EA/L)) was studied based on data of static pile load test of bored piles in study area and simulation by 3D finite element method with calibrated by statistical analysis with pile load test data. The results showed that the K tends to increase as the length and diameter of pile increase, while the K/(EA/L) varies directly as the length of pile but inversely as the diameter of pile. This research proposed the new equation for the K/(EA/L). The prediction equation result for K/(EA/L) shows coefficient of determination (R2) equal to 0.880 which is considered to have very small deviations compared to the earlier prediction for K/(EA/L) which coefficient of determination (R2) equal to 0.365

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Mali SM and Singh B. Behavior of Large Piled-Raft Foundation on Clay Soil. Ocean Engineering. 2018; 149: 205-216.

Rabiei M and Choobbasti AJ. Piled raft design strategies for high rise buildings. Geotechnical and Geological Engineering. 2016; 34(1): 75-85.

กมล อมรฟ้า และ นพดล เพียรเวช.การจำลองเสาเข็มด้วยสปริงในการออกแบบฐานรากอาคารสูง. ใน: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 2555; GTE036 หน้า 1-8.

ATC-40 report. Seismic Evaluation and Retrofit Of concrete Buildings. California seismic safety commission; 1996.

Serbpong K. Evaluation of Seismic Performance of an Existing Medium-Rise Reinforced Concrete Frame Building in Bangkok. Dissertation for the degree of Master of Engineering, Asian Institute of Technology; 2001.

Randolph MF and Wroth CP. An analysis of the vertical deformation of pile groups. Geotechnique. 1979; 29(4): 423-439.

สุระสีห์ อาวรณ์. การจำลองฐานรากแพบนเสาเข็มเป็นแผ่นที่โก่งตัวได้และรองรับโดยสปริง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา. มหาวิทยาลัยรังสิต; 2541.

Teng WC. Foundation Design. Prentice-Hall. Englewood Cliffs: New Jersey; 1962.

อมร พิมานมาศ, ปรีดา ไชยมหาวัน และ ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. การออกแบบโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง . ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์ เทรน; 2555. หน้า 305-374.

Amornfa K, Phienwej N, and Kitpayuck P. Current practice on foundation design of high-rise buildings in Bangkok Thailand. Lowland Technology International. 2012; 14(2): 70–83.

ชาญชัย ทรัพย์มีวงศ์. พฤติกรรมการรับน้ำหนักในแนวดิ่งและแนวราบของเสาเข็มแบเร็ทรูปตัวทีและเสาเข็มเจาะ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณทิต สาขาวิศวกรรมโยธา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2009.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. การหากำลังบรรทุกน้ำหนักเสาเข็มจากการทดสอบ. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์; 2542.

Chhunla C and Likitlersuang S. Underground excavation behaviour in Bangkok using three-dimensional finite element method. Computers and Geotechnics. 2018; 95: 68-81.

Jamsawang P, Jamnam S, Jongpradist P, Tanseng P and Horpibulsuk S. Numerical analysis of lateral movements and strut forces in deep cement mixing walls with top-down construction in soft clay. Computers and Geotechnics. 2017; 88: 174-181.

Likitlersuang S, Surarak C, Wanatowski D, Oh E, and Balasubramaniam A. Finite element analysis of a deep excavation: A case study from the Bangkok MRT. Soils and Foundations. 2013; 53(5): 756-773.

Phutthananon C, Jongpradist P, Yensri P and Jamsawang P. Dependence of ultimate bearing capacity and failure behavior of T-shaped deep cement mixing piles on enlarged cap shape and pile strength. Computers and Geotechnics. 2018; 97: 27-41.

Rukdeechuai T, Jongpradist P, Wonglert A and Kaewsri T. Influence of Soil Models on Numerical Simulation of Geotechnical works in Bangkok subsoil. Research and development journal. 2009; 20(3): 17-28.

Amornfa K. Analysis of Piled Raft Foundations with Their Application to Bangkok Subsoil Condition. Dissertation for the degree of Doctor of Engineering. Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. Asian Institute of Technology, Bangkok; 2012.

Wehnert M and Vermeer PA. Numerical Analyses of Load Tests on Bored Piles. In: NUMOG 9th, 25-27 August 2004, Ottawa, Canada. 2004.

Naveen BP, Parthasarathy CR and Thallak SG. Numerical Modeling of Pile Load Test. In: 4th China International Piling and Deep Foundations, Shanghai, China; 2014.

จารุกิตติ์ พูนชัย และ สมโพธิ์ อยู่ไว. การจำลองพฤติกรรมของเสาเข็มเดี่ยวในดินเหนียวกรุงเทพด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. ใน: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, 2561; หน้า 1-5.

พรสิน สุภวาลย์. การวิเคราะห์การถดถอย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร; 2556.

ศิริชัย กาญจนวาสี. การวิเคราะห์พหุระดับ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.

เชิดพันธุ์ อมรกุล. ฐานข้อมูลชั้นดินทางวิศวกรรมบริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต (วิศวกรรมโยธา). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.