การศึกษาห่วงโซ่อุปทานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกตำบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

Klorklear Wajanawichakon
Kajita Somnate
Kanokkarn Srisurin

Abstract

This aims of this research is to study the supply chain model of the chili community enterprise in Hua Rue Subdistrict, Ubon Ratchathani Province. The target group is the members of the community enterprise of chili in Hua Rue Subdistrict. Qualitative research tools such as in-depth interviews and focus groups will be used, and the questions will follow the guidelines of the SCOR Model, which is a tool used to measure the results of the supply chain management process. The study identified the following processes: 1) planning the quality and quantity of sales, 2) procurement by chili farmers and chili collectors from network members, 3) production, where farmers produce, send, and sell to local collectors and traders, 4) transportation, where farmers deliver chilies to gatherers by pickup trucks, and those who collect and sort chilies transport them to domestic and foreign customers by container ships, and 5) return where there is no product return. Customers purchase all the chili, but the price may vary depending on the customer. Alternatively, the aggregator may purchase all the chili at a price determined by the quality and the prevailing market price. Suggestions for improvement include setting output goals both quantitatively and qualitatively according to customer needs each year, planning transportation vehicles and routes, and providing concrete knowledge on growing chili to farmers through government agencies, including how to harvest and use the right amount of pesticides to meet the requirements of foreign customers. The study proposes a campaign for planting chili peppers to increase competitiveness, develop the capacity and strength of local communities to be efficient and effective, reduce costs, and increase income for local communities.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

ศักดิ์ดา เสือประสงค์. เอกสารวิชาการ การผลิตพริก. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร; 2551.

Council of Supply Chain Management Professionals. Supply Chain Management and Logistics Definition. แหล่งที่มา: https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx [เข้าถึงวันที่ February 9, 2023]

ศิระ สัตยไพศาล. โลจิสติกส์เบื้องต้น. แหล่งที่มา: https://youtu.be/cnuoNPE_jsE. [เข้าถึงวันที่ 26 กันยายน 2565]

สุพจน์ เหล่างาม. การวัดสมรรถนะของโซ่อุปทาน.บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. แหล่งที่มา: http://www.logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=578:measuring-supply-chain-performance&catid=41:supply-chain&Itemid=89 [เข้าถึงวันที่ 26 กันยายน 2565]

Lankford, W.M. Supply chain management and the Internet. Online Information Review Emerald Group Publishing Limited. 2004; 28(4): 301-305.

วีระ ภาคอุทัยและคณะ. การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินคาเกษตรและการบริหารจัดการห่วงโซอุปทานพริกจังหวัดแพร่. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.); 2555.

ทองใบ อินทรวิเชียรและคณะ. ศักยภาพของเกษตรกรในการปลูกพริกเพื่อความปลอดภัยในอำเภอพิบูลมังสารหาร จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3. มสธ.; 2556.

สุภาวดี ขุนทองจันทร์. การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตพริกพื้นเมืองพันธุ์หัวเรือ ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารเกษตร. 2559; 32(2): 209-221.

Ruamsuke, T., and Ongkunaruk, P. 2021. Supply chain analysis of import fresh fruit business in Thailand using the supply chain operations reference (SCOR) model. 2nd International Conference on Agribusiness and Rural Development (IConARD 2021), Yogyakarta, Indonesia, Edited by Senge, M.; Aziz, A.A.; Kamarudin, M.F.; Tjale, M.M.; Rozaki, Z.; Triyono, ;E3S Web of Conferences, Volume 316, id.02014

Prasertwattanakul, Y. and Ongkunaruk, P. The analysis of a vertically integrated organic rice company: a case study in Thailand. International Food Research Journal. 2018; 25(2): 481-486.

Apipatpapha, T., Ongkunaruk, P., and R Chollakup, R. 2022. Pineapple leaf fiber supply chain analysis for the sustainability of community enterprise: a case study in Thailand 2022 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1074 012032

วุฒิชาติ สุนทรสมัย. การวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด. กรุงเทพ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน); 2552.

Michael E. Porter. The value chain and competitive advantage. Understanding Business Processes. 2001; 50-66.

พวงเพชร พิมพ์จันทร์และคณะ. การจัดการโซ่อุปทานพริกขี้หนูสวน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.); 2559.

ปีย์วรา พรหมอักษร. การศึกษาโซ่อุปทานพริกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [วิทยานิพนธ์]. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 2556.