การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโรงบดหรือย่อยหินอุตสาหกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

ธนารักษ์ พิทักษา
สมบัติ สินธุเชาวน์

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโรงบดหรือย่อยหินอุตสาหกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยทำการศึกษาด้านการตลาด สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม และการเงิน ผลการศึกษาด้านการตลาดพบว่า ในจังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณสำรองหิน 142.40 ล้านตัน เป็นหินอุตสาหกรรม ชนิดหินบะซอลต์ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีความต้องการใช้หินในปี พ.ศ. 2552-2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ย ร้อยละ 0.26 ต่อปี ด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าโรงบดหรือย่อยหินจำเป็นต้องควบคุมผลกระทบจาก สภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ ผลการศึกษาด้านวิศวกรรม กรณีกำลังการผลิต 150, 180 และ 200 ตัน/ชั่วโมง พบว่ามีความเป็นไปได้ในการผลิตทั้ง 3 กรณี โดยทำเลที่ตั้งของโรงงานที่เหมาะสม คือ บริเวณอำเภอน้ำยืน และการศึกษาด้านการเงินพบว่าทั้ง 3 กรณี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 8 ต่อปี โดยมีระยะเวลาโครงการ 10 ปี เท่ากับ 46,432,746, 275,173,030 และ 233,648,521 บาท ตามลำดับ และมีอัตราผลตอบแทนภายในร้อยละ 18, 32 และ 30 ตามลำดับ

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)