Published: 2009-06-01

การสกัดสารสีจากเปลือกผลแก้วมังกร

วิภาดา สนองราษฎร์, พัชราภรณ์ สารเสนา, ปริยาภัทร เชาว์ชาญ, วิภาวี ขำวิจิตร, วารินทร์ ยางเดิม

9-16

การสำรวจการกำจัดแมลงในข้าวสารหอมมะลิในอุตสาหกรรมโรงสีข้าวของประเทศไทย : กรณีศึกษาโรงสีข้าวจังหวัดสุรินทร์

วิทยา อินทร์สอน, สุขอังคณา ลี, นลิน เพียรทอง, สุริยา โชคสวัสดิ์, เจริญ ชุมมวล

59-72