การสำรวจการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Main Article Content

เจริญ ชุมมวล
นลิน เพียรทอง
กษิดิ์เดช สิบศิริ

Abstract

บทความนี้นำเสนอผลที่ได้จากการสำรวจรูปแบบของการกำจัดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 8 จังหวัด ที่มีโรงพยาบาลทั้งหมด 107 แห่ง และแต่ละแห่งจะมีเตาเผาขยะติดเชื้อเป็นของตัวเอง งานวิจัยนี้เริ่มด้วยการสำรวจเบื้องต้น ของโรงพยาบาลจำนวน 21 แห่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับออกแบบคำถาม ที่จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ โรงพยาบาลที่ทำการสำรวจทั้งสิ้นจำนวน 65 แห่งเพื่อใช้เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลทั้งหมดกระจายไปทุกจังหวัด จากผลการวิจัยพบข้อมูลของเตา ทั้งมีการใช้และเลิกใช้ ในกรณีที่ไม่มีการกำจัดขยะภายในโรงพยาบาล ได้มีการว่าจ้างผู้ประกอบการเอกชนจากอยุธยาและนนทบุรีมารับขยะติดเชื้อไปกำจัด ด้วยอัตราค่าบริการระหว่าง 12-14 บาท/กิโลกรัม ซึ่งจากข้อมูลพบว่ารูปแบบและทิศทางของการแก้ปัญหาได้ของขยะติดเชื้อได้ เปลี่ยนไปเป็นการว่าจ้างบริษัทเอกชนอย่างเห็นได้ชัด สุดท้ายได้มีข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ปัญหาและการทำวิจัยครั้งต่อไป

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)