การจำแนกชิ้นงานที่ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

Main Article Content

ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
ปิยะพงศ์ แสงมณี

Abstract

การจำแนกวัตถุอัตโนมัติมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการสร้างและพัฒนาหลักการและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อช่วยในการจำแนกวัตถุขึ้นอย่างมากมาย โดยที่โครงข่ายประสาทเทียมเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่นิยมถูกนำมา ใช้ในกระบวนการรู้จำ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจำแนกวัตถุอัตโนมัติเพื่องานอุตสาหกรรมโดยอาศัยการประมวลผลและวิเคราะห์ภาพดิจิตอล จากกระบวนการประมวลผลและวิเคราะห์ภาพดิจิตอล ค่าเฉพาะตัวของวัตถุแต่ละชิ้นจะถูกสกัดออกมาเพื่อใช้ในการจำแนก โดยในการศึกษานี้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ feedforward backpropagation network ถูกนำมาใช้ วัตถุที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นชิ้นงานจำนวนทั้งหมด 7 รูปแบบ ซึ่งเป็นชิ้นงานจริงที่ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จากการทดลองพบว่าการจำแนกวัตถุโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมที่สร้างขึ้นสามารถ จำแนกชิ้นงานทั้ง 7 รูปแบบออกมาได้อย่างสมบูรณ์

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)