การสำรวจการกำจัดแมลงในข้าวสารหอมมะลิในอุตสาหกรรมโรงสีข้าวของประเทศไทย : กรณีศึกษาโรงสีข้าวจังหวัดสุรินทร์

Main Article Content

วิทยา อินทร์สอน
สุขอังคณา ลี
นลิน เพียรทอง
สุริยา โชคสวัสดิ์
เจริญ ชุมมวล

Abstract

บทความนี้เป็นการนำเสนอผลการสำรวจ ชนิดของแมลงที่ทำลายคุณภาพข้าวสารหอมมะลิ ในระหว่างการเก็บรักษานาน ตลอดจนผลสำรวจวิธีการป้องกันและการกำจัดแมลงในข้าวสารในอุตสาหกรรมโรงสีข้าว ที่มีใช้ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นแนวทางในการศึกษาวิธีการกำจัดแมลง ที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ศัตรูข้าวสารหอมมะลิในระหว่างการเก็บรักษาเป็นเวลานานที่มีการสำรวจพบใน ประเทศไทยมีหลายชนิดแต่ที่พบมาก คือด้วงงวงข้าวและด้วงงวงข้าวโพด ด้วงทั้งสองชนิดมีขนาดเล็ก ตัวเต็มวัยจะกัดกินเมล็ดข้าวสาร ทำให้เกิดความเสียหาย และไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค จากการสำรวจวิธีป้องกันและกำจัดแมลงในข้าวสารหอมมะลิแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ การไม่ใช้สารเคมี และการใช้สารเคมี พบว่าการใช้สารเคมี จะมีผลทำให้เกิดพิษตกค้าง ซึ่งจะมีอันตรายต่อผู้บริโภคและเกิดการกีดกันด้านการค้าได้ วิธีที่ไม่ใช้สารเคมีจะปลอดภัยต่อผู้บริโภค แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย จากการรายงานเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการทดลองนำรังสีอินฟราเรดเข้ามาประยุกต์ ใช้เพื่อกำจัดแมลงในข้าวสารและมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโรงสีข้าวได้

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)