จลนพลศาสตร์การอบแห้งและสัมประสิทธิ์การแพร่ของปลานิล

Main Article Content

อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
ประทีป ตุ้มทอง

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจลนพลศาสตร์และสัมประสิทธิ์การแพร่ ประสิทธิผลของการอบแห้งปลานิลด้วยลมร้อน นอกจากนั้นยังหาสมการอบแห้งชั้นบางที่เหมาะสมสำหรับทำนายจลนพลศาสตร์การอบแห้งปลานิลด้วยลมร้อนภายใต้เงื่อนไขการอบแห้งที่อุณหภูมิอบแห้ง 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส และความเร็วลมร้อน 1.5 เมตรต่อวินาที ผลจากการศึกษาพบว่าอัตราการอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส สูงกว่าอัตราการอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 และ 60 องศาเซลเซียส เท่ากับร้อยละ 32 และ 21 ตามลำดับ นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์จลนพลศาสตร์การอบแห้งชั้นบาง พบว่าแบบจำลอง Two term สามารถอธิบายจลนพลศาสตร์การอบแห้งชิ้นปลานิลได้ดีที่สุด โดยให้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2, 0.99855) มากที่สุด และค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE, 0.01107) น้อยที่สุด ในขณะที่สัมประสิทธิ์การแพร่ประสิทธิผลของการอบแห้งปลานิลด้วยลมร้อนมีค่า อยู่ระหว่าง 3.80×10-8 ถึง 6.18 ×10-8 ตารางเมตรต่อวินาที

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)