Published: 2010-12-01

การย่อยสลายทางชีวภาพของบรรจุภัณฑ์ชนิดพอลิแลคติกแอซิดและเยื่อชานอ้อย

สาธินี ศิริวัฒน์, ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์, ธนาวดี ลี้จากภัย

1-8

การพัฒนาแบบจำลองการขนส่งสินค้าระดับประเทศ สำหรับประเทศไทย

สิทธา เจนศิริศักดิ์, เอกชัย สุมาลี, สุเมธ องค์กิตติกุล

35-51