การหล่อลื่นในเฟืองฟันตรงด้วยสารหล่อลื่นนอนนิวโตเนียน

Main Article Content

ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว

Abstract

บทความนี้ศึกษาพฤติกรรมการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกในเฟืองฟันตรงที่มีการสัมผัสเป็นเส้นในสภาวะไม่คงตัวด้วยสารหล่อลื่นที่มีพฤติกรรมเป็นของไหล นอนนิวโตเนียนที่เป็นไปตามแบบจำลองความหนืดของคาร์โอ โดยไม่คิดผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารหล่อลื่นด้วยการใช้ระเบียบวิธีเปอร์เทอเบชั่น ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่องระเบียบวิธีนิวตัน–ราฟสัน ร่วมกับระเบียบวิธีมัลติกริดเพื่อหาคำตอบของสมการโมดิฟายด์เรย์โนลด์ในสภาวะ ไม่คงตัว สมการการเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุ สมการ การเปลี่ยนแปลงความหนืดและความหนาแน่นของสารหล่อลื่น เพื่อหาการกระจายตัวของความดันและความหนาของฟิล์มสารหล่อลื่นและ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของการทำงานของเฟืองฟันตรง จากการจำลองผลพบว่าเมื่อเฟืองเริ่มสัมผัสกัน ความหนาของฟิล์มสารหล่อลื่นมีค่าน้อยสุดและมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อระยะการสัมผัสของเฟืองมีค่าเพิ่มขึ้นที่ระยะพิตช์สัมประสิทธิ์ความเสียดทานมีค่าน้อยสุด การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีเปอร์เทอร์เบชั่นช่วยลดความซับซ้อนและความไม่เป็นเชิงเส้นของสมการโมดิฟาย์เรย์โนลด์และมีความถูกต้องแม่นยำของการจำลองผลสูง

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)