การพัฒนาแบบจำลองการขนส่งสินค้าระดับประเทศ สำหรับประเทศไทย

Main Article Content

สิทธา เจนศิริศักดิ์
เอกชัย สุมาลี
สุเมธ องค์กิตติกุล

Abstract

การพัฒนาและการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าที่ดี ทั้งทางถนน รถไฟ และ เรือ ไม่เพียงสามารถทำให้ต้นทุนของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ลดลงได้ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภายในประเทศให้มี ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกสูงขึ้น เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการวางแผนพัฒนาการบริหารการขนส่งสินค้า คือ แบบจำลองการขนส่งสินค้า บทความนี้ได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาแบบจำลองการขนส่งสินค้าระดับประเทศสำหรับ ประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดนโยบายการขนส่งสินค้าในอนาคต โดยคุณสมบัติเด่นของแบบจำลองนี้ ได้แก่ (1) ความสามารถในการอธิบายการขนส่งสินค้าในระดับมหภาค และอธิบายพฤติกรรมการเลือกรูปแบบและเส้นทางในการขนส่งสินค้าภายในประเทศได้ และ (2) ความสามารถในการพยากรณ์แนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินค้าและแสดงปริมาณ การไหลเวียนของสินค้าในรูปแบบการขนส่งต่างๆในโครงข่ายระดับประเทศ รวมไปถึงการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบในระดับกลยุทธ์

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)