วิวัฒนาการของวงจรสายพานกระแสรุ่นที่สองแบบใช้วงจรขยายผลต่างสัญญาณเป็นโครงสร้างพื้นฐาน

Main Article Content

ขนิษฐา แก้วแดง
วัลลภ สุระกำพลธร

Abstract

ในบทความนี้ เป็นการทบทวนถึงพัฒนาการการออกแบบวงจรสายพานกระแสรุ่นที่สองแบบใช้วงจรขยายผลต่างสัญญาณ เป็นหลักในการออกแบบ บทความได้ทำการรวบรวมการประยุกต์วงจรสายพานกระแสของวงจร Surakampontorn และได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบวงจรสายพานกระแสในกลุ่มนี้ ซึ่งมีอยู่ 7 วงจร ประกอบด้วย วงจรของ Surakampontorn et al. วงจรของ Liu et al. วงจรของ Palmisano et al. วงจรของ Ismail และ Soliman วงจรของ Yodprasit วงจรของ Laopoulos et al. และ วงจรของ Elwan และ Soliman นอกจากนี้ยังได้นำตารางแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของวงจรสายพานกระแสที่ ได้มีการศึกษาโดย Hassanenin et al. มาแสดงในบทความนี้ด้วย

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)