พฤติกรรมและกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตหน้าตัดกลมที่ถูกโอบรัดก่อนด้วยปลอกเหล็ก

Main Article Content

สิทธิชัย แสงอาทิตย์
นันทิกา นามวิจิตร
จักษดา ธำรงวุฒิ
ศาสน์ สุขประเสริฐ

Abstract

บทความนี้นำเสนอผลการทดสอบในการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงกดอัดและลักษณะการวิบัติของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดกลม โดยใช้ตัวอย่างจำนวน 90 ตัวอย่าง และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตรและสูง 300 มิลลิเมตร ตัวแปรหลักที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ กำลังอัดประลัยของคอนกรีต ความหนาของปลอกเหล็ก และหน่วยแรงโอบรัดก่อนทางด้านข้าง จากการทดสอบพบว่า กำลังอัดสูงสุดและความเหนียวของตัวอย่างทดสอบมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบ เทียบตัวอย่างทดสอบอ้างอิงซึ่งขึ้นอยู่กับตัวแปรข้างต้น ตัวอย่างทดสอบมีพฤติกรรมการรับแรงแบบเชิงเส้นในช่วงแรกถึงประมาณ 50-70% ของกำลังรับแรงสูงสุด จากนั้นตัวอย่างทดสอบค่อยเข้าสู่พฤติกรรมแบบไร้เชิงเส้นโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่สูงมากก่อนการวิบัติ โดยพฤติกรรมแบบไร้เชิงเส้นถูกแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ strain hardening elastic perfectly plastic และ strain softening จากการทดสอบพบว่าความหนาปลอกเหล็กและหน่วยแรงโอบรัดทางด้านข้างที่เหมาะสม เพื่อนำไปประยุกต์ในการพัฒนา Tubed column คือความหนาปลอกเหล็ก 4.5 มิลลิเมตร และหน่วยแรงโอบรัดก่อนทางด้านข้างที่ 0.05

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)