Published: 2011-06-01

พฤติกรรมและกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตหน้าตัดกลมที่ถูกโอบรัดก่อนด้วยปลอกเหล็ก

สิทธิชัย แสงอาทิตย์, นันทิกา นามวิจิตร, จักษดา ธำรงวุฒิ, ศาสน์ สุขประเสริฐ

1-15

ระบบวัดและเก็บข้อมูลระดับน้ำสำหรับระบบเฝ้าระวังอุทกภัย

บงกช สุขอนันต์, มงคล ปุษยตานนท์, กฤษณ์ ศรีวรมาศ

25-33

การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพด้วยการดูดซึมด้วยน้ำอัดความดัน

สิริชัย คุณภาพดีเลิศ, ปฏิรูป ผลจันทร์, อุเทน กันทา, ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร

42-49