ระบบวัดและเก็บข้อมูลระดับน้ำสำหรับระบบเฝ้าระวังอุทกภัย

Main Article Content

บงกช สุขอนันต์
มงคล ปุษยตานนท์
กฤษณ์ ศรีวรมาศ

Abstract

บทความนี้เสนอระบบวัดและเก็บข้อมูล ในงานวิจัยประยุกต์ เรื่องระบบเฝ้าระวังอุทกภัยด้วยการใช้ข้อมูลระดับน้ำ ซึ่งระบบเฝ้าระวังอุทกภัยนี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ระบบวัดและเก็บข้อมูล ส่วนที่ 2 การปรับแก้และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามเวลาจริง และส่วนที่ 3 คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการเฝ้าระวังอุทกภัย ในส่วนของการวัดและเก็บข้อมูลระดับน้ำนี้ ได้ประยุกต์ใช้เซนเซอร์ชนิดคลื่นเสียงความถี่สูง ประกอบกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้ได้ระดับน้ำของแม่น้ำ ณ จุดที่ทำการวัด ในหน่วย ม.รทก. (เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ระดับน้ำที่ได้จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูล ผ่านเครือข่ายของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยอุปกรณ์ส่ง SMS (Short Message Services) โดยตัววัดและส่งข้อมูลนี้ จะถูกควบคุมให้ทำงานอย่างถูกต้องตามที่ต้องการด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ทำหน้าที่ประมวลผลแปลงสัญญาณเริ่มต้น ที่ได้จากเซนเซอร์ ให้เป็นระดับน้ำด้วย การวิจัยนี้ ได้ติดตั้งระบบวัดระดับน้ำของแม่น้ำมูล เพื่อทำการทดสอบที่สถานีวัดระดับน้ำ M7 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นระบบวัดระดับน้ำที่สามารถใช้งานได้จริง

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)