การทดสอบเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนอากาศโดยใช้แกปทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 และ 25 เซนติเมตร

Main Article Content

ธนากร น้ำหอมจันทร์

Abstract

บทความนี้นำเสนอผลการทดสอบเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนอากาศ โดยใช้แกปทรงกลมตามมาตรฐาน IEC 60052 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 และ 25 เซนติเมตร ผลจากการทดสอบพบว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ของอิเล็กโตรดทรงกลมขนาด 5 เซนติเมตร ในระยะแกป 0.2 ถึง 2.4 เซนติเมตร และค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ของอิเล็กโตรดทรงกลมขนาด 25 เซนติเมตร ในระยะแกป 1.0 ถึง 2.4 เซนติเมตร มีค่าใกล้เคียงกับค่าตามมาตรฐานแนะนำ โดยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ร้อยละ -5.84 ถึง 7.68 และ -8.18 ถึง -4.48 ตามลำดับ และเมื่อทดสอบเปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนอากาศของอิเล็กโตรด ทรงกลมทั้งสองขนาด พบว่า ผลที่ได้จากการทดสอบมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนประมาณร้อยละ 7.5 ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์หาค่าตัวประกอบการแก้ไขขนาดของอิเล็กโตรดสำหรับระบบวัดและทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงดันสูงต่อไปในอนาคต

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)