การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพด้วยการดูดซึมด้วยน้ำอัดความดัน

Main Article Content

สิริชัย คุณภาพดีเลิศ
ปฏิรูป ผลจันทร์
อุเทน กันทา
ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร

Abstract

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพของก๊าซชีวภาพโดยอาศัยหลักการดูดซึมด้วยน้ำภายใต้ความดัน เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซมีเทนในก๊าซชีวภาพ ระบบใช้ก๊าซชีวภาพจริงจากฟาร์มสุกร โดยพบว่าสามารถเพิ่มความเข้มข้นของก๊าซมีเทนจากร้อยละ 65 โดยปริมาตร เป็นร้อยละ 85 โดยปริมาตร ลดความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์จนเหลือต่ำกว่าร้อยละ 10 โดยปริมาตรและสามารถลดความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ให้เหลือ 0 ส่วนในล้านส่วน ได้ในกระบวนการเดียว โดยพบว่าอัตราส่วนอัตราการไหลน้ำต่อก๊าซชีวภาพ (L/G ratio) ที่เหมาะสมอยู่ที่ 0.89 เท่า ที่ความดัน 1.5 บาร์เกจ ในถังดูดซึม

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)