แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับอบแห้งปลานิล โดยใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไหลเวียนอากาศแบบบังคับ

Main Article Content

อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
ทรงสุภา พุ่มชุมพล
ธนกร หอมจำปา

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอัตราการไหลของอากาศและสัดส่วนการนำอากาศกลับมาใช้ใหม่ที่มีต่ออัตราการอบแห้งและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะของการอบแห้งปลานิลด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไหลเวียนอากาศ แบบบังคับ ในการศึกษาได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขการอบแห้ง คือ อัตราการไหลของอากาศ 20-60 kg/h สัดส่วนการนำอากาศกลับมาใช้ใหม่ 0-0.9 และพลังงานตกกระทบ 400-800 W/m2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นเมื่อนำมาตรวจสอบความถูกต้องกับผลการ ทดลอง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ นอกจากนั้นยังพบว่า เมื่อเพิ่มอัตราการไหลของอากาศจะทำให้อัตราการอบแห้งลดลงและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะเพิ่มขึ้น ในขณะที่เมื่อเพิ่มสัดส่วนการนำอากาศกลับมาใช้ใหม่จะทำให้อัตราการอบแห้งเพิ่มขึ้นและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะลดลง

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)