Published: 2011-12-01

การทำนายระดับการคงรูปของล้อยางตันด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

สิทธิชัย ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์, อริสรา ชัยกิตติรัตนา

18-26

การคำนวณการเผาไหม้ของดินขับจรวดแบบไม่มีส่วนหุ้มฉนวนหัว-ท้ายดิน

ณัฐวัฒน์ วิญญา, คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์, อนันต์ จันทร์เผือก, เจษฎา คีรีรัฐนิคม

27-34