การทำนายระดับการคงรูปของล้อยางตันด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

Main Article Content

สิทธิชัย ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
อริสรา ชัยกิตติรัตนา

Abstract

กระบวนการอบคงรูปเป็นกระบวนการสุดท้ายของการผลิตล้อยางตัน ทั้งนี้ระดับการคงรูปในผลิตภัณฑ์จะส่งผลโดยตรงกับสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์ เช่น ความแข็ง และการต้านแรงดึง ในการศึกษานี้ได้ทำการวิเคราะห์กระบวนการอบคงรูปด้วยวิธีระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในล้อยางตันที่สร้างจากการนำยางสามชนิดมาเรียงซ้อนกัน โดยได้ทำนายการกระจายตัวของอุณหภูมิและระดับการคงรูประหว่างการอบคงรูปในแม่พิมพ์และหลังจากนำล้อยางออกจากแม่พิมพ์ (cool down) แล้ว รวมถึงได้ทำการเปรียบเทียบผลการจำลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์กับผลการวัดอุณหภูมิของล้อยางในแม่พิมพ์ระหว่างการอบคงรูป

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)