เทคโนโลยีในการออกแบบวงจรกรองความถี่แถบหยุดผ่านไมโครสตริป

Main Article Content

นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์

Abstract

บทความนี้เป็นการทบทวนถึงเทคโนโลยีในการออกแบบวงจรกรองความถี่แถบหยุดผ่านไมโครสตริป บทความนี้ได้อธิบายคุณลักษณะพื้นฐานของวงจรกรองความถี่แถบหยุดผ่านเทคนิคในการออกแบบวงจรกรองความถี่ 7เทคนิค ในบทความนี้ประกอบด้วย โครงสร้างวงแหวนปิด โครงสร้างสตับปลายเปิด โครงสร้างที่อาศัยการคัปปลิ้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก โครงสร้างช่องว่างแถบโฟโตนิกส์ โครงสร้างที่ระนาบกราวด์มีตำหนิ โครงสร้างเดือย และโครงสร้างอภิวัสดุ นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของการออกแบบวงจรด้วยเทคนิคต่างๆ

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)