การวิเคราะห์ข้อมูลของเทคนิควัดการกระเจิงแสงแบบพลวัต : การประยุกต์สำหรับการแจกแจงแบบทวิฐาน

Main Article Content

สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

Abstract

บทความนี้เป็นบทความปริทัศน์ที่อธิบายถึงหลักการวิเคราะห์ข้อมูลของเทคนิควัด การกระเจิงแสงแบบพลวัต (Dynamic Light Scattering, DLS) ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ในการศึกษาคุณลักษณะของอนุภาคในสารละลาย โดยได้อธิบายถึงฟังก์ชันอัตสหสัมพันธ์ของการกระเพื่อมของความเข้มแสงที่ กระเจิงจากอนุภาคและวิธีการวิเคราะห์หาผลเฉลยของขนาดอนุภาคและการแจกแจงของขนาดอนุภาค อีกทั้งมุ่งเน้นอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันการแจกแจงขนาดอนุภาคของ ความเข้มแสง น้ำหนัก และจำนวนอนุภาค ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในการประมาณหาอัตราส่วนของอนุภาคสองชนิดในสารละลายที่มีการแจกแจงแบบทวิฐานจากผลเฉลยการแจกแจงตัวของวิธีวิเคราะห์ทั่วไป ที่ยังขาดเสถียรภาพและความสามารถในการทำซ้ำ นอกจากนี้แล้วในบทความนี้ยังได้นำเสนอตัวอย่างวิธีวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งใช้ พารามิเตอร์จากฟังก์ชันอัตสหสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องหาผลเฉลยของการแจกแจง ขนาดอนุภาคด้วยวิธีวิเคราะห์ทั่วไป เพื่อนำมาใช้ในการลดผลกระทบของอนุภาคเจือปนขนาดใหญ่และในการหาอัตราส่วนขององค์ประกอบของอนุภาคสองชนิด

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)