การประยุกต์ด้วยวิธีการทากุชิสำหรับค่าที่ดีที่สุดของกระบวนการกลึงชิ้นงาน ประกอบเพลาโดยผลกระทบของค่าพารามิเตอร์ในเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

Main Article Content

สุรพงศ์ บางพาน
พีรพันธ์ บางพาน
นฤเบศร์ นางเมาะ
พงศ์สุวรรณ จันตาธิ

Abstract

ธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาวิธีการทากุชิถูกใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับหาค่าที่ดีที่สุดพารามิเตอร์ กระบวนการของปัญหาผลตอบแบบเดียว ค่าที่ดีที่สุดด้วย ผลลัพธ์ของผลตอบแบบเดียวที่เป็นค่าที่ไม่ดีทีสุดสำหรับค่าคงเหลืออยู่ในการวิจัยนี้ วิธีการทากุชิเป็นการใช้และการค้นหาค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการที่ดีที่สุดสำหรับ กระบวนการกลึงที่ใช้เป็นผลที่ได้จากการผลิตชิ้นงานที่เป็นเพลา ตารางแนวฉาก ผลกระทบหลัก อัตราส่วน S/N และการวิเคราะห์ความแปรปรวน จะถูกนำมาใช้และสำรวจในกระบวนการกลึง โดยการหาค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่มีผลกระทบในงานวิจัยนี้ทไม่เพียงหาค่าพารามิเตอร์ของกระบวนที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการกลึงชิ้นส่วนประกอบชิ้นงานที่เป็นเพลาเท่านั้น แต่ยังหาค่าพารามิเตอร์ที่เป็นผลกระทบหลักของ สมรรถนะเครื่องกลึงในการกลึงอีกด้วย ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขตลอดจนการยืนยันผลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการทากุชินี้

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)