ปัจจัยที่มีผลต่อการสั่นสะเทือนแบบดัดโค้งของแผ่นวัสดุเชิงประกอบ เรียงชั้นแบบครอสพาย ขอบสี่ด้านรองรับแบบยึดแน่น

Main Article Content

กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข
ธนัชภัค ขาวงาม
พสิษฐ์ โขงสนั่น

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าความถี่ธรรมชาติและรูปร่างการสั่นสะเทือนแบบดัดโค้งของแผ่นวัสดุเชิงประกอบเรียงชั้นแบบครอสพาย ที่มีการรองรับแบบยึดแน่นทั้งสี่ด้าน โดยทำการแปรผันลักษณะการเรียงตัวของเส้นใย ความหนาของแผ่นวัสดุเชิงประกอบและอัตราส่วนทางเรขาคณิตในวิธีคันโตโรวิชและวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ จากผลการศึกษาพบว่าลักษณะการเรียงตัวของเส้นใย ความหนาของแผ่นวัสดุเชิงประกอบและอัตราส่วนทางเรขาคณิตไม่ส่งผลต่อรูปร่างการสั่นสะเทือนแบบดัดโค้งแต่จะส่งผลต่อค่าความถี่ธรรมชาติโดยแผ่นวัสดุเชิงประกอบที่มีการเรียงตัวของเส้นใยเหมือนกันแต่มีความหนาต่างกัน จะมีค่าความถี่ธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นเมื่อแผ่นวัสดุเชิงประกอบมีความหนาเพิ่มขึ้น ส่วนแผ่นวัสดุเชิงประกอบที่มีการเรียงตัวของเส้นใยต่างกันแต่มีความหนาเท่ากัน จะมีค่าความถี่ธรรมชาติลดลงเมื่อการเรียงตัวของเส้นใยขนานกับด้านที่เพิ่มอัตราส่วนทางเรขาคณิต

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)