การออกแบบวงจรกรองผ่านแถบความถี่ที่มีย่านหยุดแถบความถี่กว้าง ด้วยการใช้ฮาร์มอนิกส์หลายโมดลดความถี่ปลอม

Main Article Content

ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์

Abstract

บทความนี้เป็นการเสนอแนวทางการออกแบบไมโคร สตริปเรโซเนเตอร์เพื่อลดความถี่ปลอมของวงจรกรองผ่านแถบความถี่เพื่อให้มีผลตอบสนองที่มีย่านหยุดแถบความถี่กว้าง  การออกแบบกระทำโดยเลือกให้เรโซเนเตอร์ที่มีความถี่มูลฐานเดียวกัน แต่เกิดการเรโซแนนซ์ของฮาร์มอนิกส์ต่างกัน  เรโซเนเตอร์ถูกออกแบบโดยปรับสัดส่วนอิมพีแดนซ์และสัดส่วนความยาวทางไฟฟ้าของคุณลักษณะเรโซเนเตอร์แบบขั้นอย่างเหมาะสม  หลักการออกแบบถูกแสดงโดยใช้วงจรกรองผ่านแถบความถี่ที่มีการคัปปลิ้งผ่านของสัญญาณแบบไขว้และแบบขนาน รวมถึงวงจรกรองผ่านแถบความถี่เป็นวงจรไดเพล็กเซอร์และวงจรไตรเพล็กเซอร์  ผลการออกแบบแสดงให้เห็นว่าวงจรกรองผ่านแถบความถี่ที่ออกแบบมีผลตอบสนองที่มีย่านหยุดแถบความถี่กว้าง นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีการออกแบบนี้เป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อน เนื่องจากไม่มีการใช้เรโซเนเตอร์ที่มีลักษณะพิเศษ หรือการเพิ่มของสตัป และการเซาะร่องระนาบกราวด์  

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)