โครงสร้างเดือยสำหรับสายนำสัญญาณไมโครสตริปและการประยุกต์ใช้งาน

Main Article Content

จักรพนธ์ อบมา

Abstract

บทความนี้นำเสนอโครงสร้างเดือยที่ใช้ในสายนำสัญญาณไมโครสตริปเพื่อหยุดแถบความถี่ผ่านหรือเกิดความถี่กำธรในตัวความถี่และสายอากาศแบบไมโคร สตริปโครงสร้างเดือยเป็นที่นิยมใช้งานเนื่องจากมีความง่ายในการออกแบบกะทัดรัด ลดพื้นที่วัสดุฐานรองและสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายบทความนี้อธิบายถึงการออกแบบโครงสร้างเดือยวงจรสมมูลที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่ใช้โครงสร้างเดือยทั้งวงจรกรองความถี่และสายอากาศแบบไมโครสตริป การประยุกต์และดัดแปลงโครงสร้างเดือยเป็นการปริทัศน์วรรณกรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านนี้ต่อไป

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Review Article)