การควบคุมกำลังไฟฟ้าของกังหันลมด้วยวิธีการควบคุมความยาวใบพัดกังหัน

Main Article Content

ธีรพงษ์ ฉิมเพชร
ชลัช สัตยารักษ์

Abstract

บทความนี้นำเสนอการควบคุมกำลังไฟฟ้าของกังหันลมให้มีค่าคงที่ด้วยวิธีการควบคุมค่าความยาวของใบพัดกังหัน  กังหันลมถูกออกแบบให้มีความสามารถในการปรับระยะความยาวของใบพัด เพื่อเพิ่มหรือลดพลังงานจากลม  ระบบควบคุมใช้ฟัซซี่ลอจิกสำหรับการตัดสินใจในการปรับค่าระยะใบพัดและรักษากำลังไฟฟ้าให้มีค่า 350 วัตต์อย่างต่อเนื่อง  งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรม MATLAB & Simulink  จากผลการทดสอบพบว่าที่ความเร็วลมคงที่ การเพิ่มระยะความยาวของใบพัดกังหันส่งผลให้มีกำลังทางกลเพิ่มขึ้น  เมื่อความเร็วลมมีการเปลี่ยนแปลง ระบบควบคุมซึ่งอาศัยฟัซซี่ลอจิกสามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกำลังไฟฟ้าให้ค่อนข้างคงที่ได้  ความคงที่ดังกล่าวมีผลดีต่อโหลด  นอกจากนี้ แนวทางนี้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตให้กับกังหันลม

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)