การพัฒนากำลังอัดของเถ้าหนักจีโอโพลิเมอร์ผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์

Main Article Content

ธนากร ภูเงินขำ
สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์

Abstract

บทความนี้เป็นการศึกษาการพัฒนากำลังอัดของเถ้าหนักจีโอโพลิเมอร์ผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์ โดยการแทนที่กากแคลเซียมคาร์ไบด์ในเถ้าหนักร้อยละ 0 10 20 และ 30 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน สารละลายด่างที่ใช้เป็นของเหลว ได้แก่ สารละลายโซเดียมซิลิเกตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 10
โมลาร์ โดยใช้อัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 2.0 อัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.70 อัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 1.50 และบ่มที่อุณหภูมิปกติ
ทุกอัตราส่วนผสม ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาการก่อตัวของเถ้าหนักจีโอโพลิเมอร์ผสม
กากแคลเซียมคาร์ไบด์มีแนวโน้มลดลง ขณะที่กำลังรับแรงอัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคที่มีความแน่นตัว และ พบสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H)
ในผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางแร่ ตัวอย่างเช่น ปริมาณการแทนที่กากแคลเซียมคาร์ไบด์ในเถ้าหนัก
ร้อยละ 30 ให้ค่าระยะเวลาก่อตัวต้นและก่อตัวปลายเท่ากับ 18 และ 35 นาที ตามลำดับ และกำลังรับแรงอัดสูงสุด เท่ากับ 11.4 เมกะปาสคาล

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)