การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ระบบน้ำวนและระบบแผ่นกั้นแบบไม่ใช้อากาศ

Main Article Content

ชุติมา คุณภักดี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อทำการออกแบบและสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ระบบน้ำวนขนาดจำลอง การออกแบบถังหมักก๊าซชีวภาพ 2 ถังที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน ถังหมัก D1 ใช้ระบบน้ำวน ถังหมัก D2 ไม่ใช้ระบบน้ำวน ถังหมัก D1 มีลักษณะเป็นวงกลม 2 ชั้นขนาด 250 ลิตร และถังหมัก D2 มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 250 ลิตร ในการทดลองจะใช้มูลไก่สด ผสมกับ เชื้อตั้งต้นให้ได้ปริมาตร 250 ลิตร สัดส่วนที่ทดลองมีดังนี้ 25:75, 50:50, 75:25 โดยปริมาตร เป็นวัตถุดิบ แต่ละสัดส่วนใช้เวลาหมัก (Hydraulic Retention Time : HRT) 10 วัน จากการทดลองพบว่า อัตราส่วนระหว่างมูลไก่สดกับเชื้อตั้งต้นที่เกิดก๊าซชีวภาพมากสุดคือ 50 : 50 โดยปริมาตร ถังหมัก D1 และถังหมัก D2 เกิดก๊าซชีวภาพ 6.53 ม3, 22.32 ม3 ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนก๊าซมีเทนใน ถังหมัก D1 และถังหมัก D2 เท่ากับ ร้อยละ 62.28, ร้อยละ 61.2 ตามลำดับ

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงาน อุตสาหกรรม (2553). กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ: คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการใช้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) สำหรับโรงงาน

[2] Khursheed et al. (2005). Anaerobic Digestion of animal waste: Effect of mode of mixing, Chemical Reaction Engineering Laboratory (CREL). Washington: Department of Chemical Engineering, Washington University.

[3] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2557). กระทรวงพลังงาน, กรุงเทพฯ: คู่มือ เทคโนโลยีพลังงานก๊าซชีวภาพ โครงการถ่ายทอด เผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ

[4] Benjiamin, Jr. S.M., Thomas, T.A., Johnston, P. (2001). Anaerobic Co digestion of hog and poultry waste. Bioresource Technology, 76(1), 165-168