การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยาสมุนไพรของคลินิกแพทย์แผนไทย โดยใช้หลักเทคโนโลยีสะอาด : กรณีศึกษา โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Main Article Content

สุทธิรัตน์ ศิลาคำ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยนำหลักเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในการผลิตขมิ้นชันแคปซูล โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากร วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ วิธีปฏิบัติงาน แหล่งกำเนิดของเสีย สาเหตุ และปริมาณการสูญเสีย ผลการศึกษาพบประเด็นและสาเหตุการสูญเสียจาก 2 ประการ คือ การสูญเสียจากคุณภาพวัตถุดิบไม่ได้ตามข้อกำหนดและพฤติกรรมการทำงานข องผู้ปฏิบัติงาน  ผลการวิเคราะห์ปัญหาระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การเสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเพิ่มขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบให้ได้คุณภาพ ซึ่งสามารถลดของเสียได้ 1.50 กิโลกรัม/1รุ่นการผลิต สำหรับพฤติกรรมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหลังตรวจประเมิน พบว่า ขั้นตอนการล้างวัตถุดิบจากเดิมล้างโดยให้น้ำไหลผ่านปรับเปลี่ยนเป็นการล้างในอ่างล้างสามารถลดการใช้น้ำได้ร้อยละ 80 ขณะที่การควบคุมระยะเวลาในการอบวัตถุดิบจาก 24 ชั่วโมง เป็น 16 ชั่วโมง สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 18.18 หน่วย/1รุ่นการผลิต การอบผงยาจาก 8 ชั่วโมง เป็น 1 ชั่วโมง สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 15.90 หน่วย/1รุ่นการผลิต ยอดรวมทุกรายการทรัพยากรที่ประหยัดได้ เท่ากับ 7,399.44 บาท/ปี

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Bureau of Policy and Strategy. Ministry of Health , in 2013. the Ministry of Public Health Strategic Plan 2009-2012. [cited 2014 June 24] Available from : URL: http://bps.ops.moph.go.th. (In Thai)

[2] Bureau of Food and Drug Administration. National Drug Policy 2554 and the National Drug Strategy 2011-2016;2011. p. 1-16. (In Thai)

[3] Subcommittee on the Establishment of the Thai Herbal Pharmacopoeia. Thai Herbal Pharmacopeia, vol. 1, Prachachon: Bangkok; 1998.