การออกแบบเส้นทางการเคลื่อนที่สำหรับรถแทรกเตอร์อัตโนมัติด้วยฟังก์ชันโพลิโนเมียล

Main Article Content

ธีรวัฒน์ เจเถื่อน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเส้นทางการเคลื่อนที่สำหรับรถแทรกเตอร์อัตโนมัติ ฟังก์ชันโพลิโนเมียลถูกนำมาใช้ในการสร้างเส้นทางที่ครอบคลุมเงื่อนไขของตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งเป้าหมาย สมรรถนะของระบบออกแบบเส้นทางถูกตรวจสอบโดยการจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม LabVIEW  ผลการจำลองแสดงให้เห็นว่า ระบบออกแบบเส้นทางสามารถนำรถแทรกเตอร์เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเป้าหมายได้อย่างราบเรียบทั้งกรณีเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและเคลื่อนที่ถอยหลัง อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของมุมเลี้ยวทำให้รถแทรกเตอร์เคลื่อนที่ไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี (2554). LabVIEWซอฟท์แวร์เพื่อการพัฒนาระบบการวัดและควบคุม. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด-ยูเคชั่น.

[2] Keicher, R. and Seufert, H.,2000. Automatic guidance for agricultural vehicles in Europe. Computers and Electronics in Agriculture,25 (1-2), 169–194.

[3] Reid, J.F., Zhang, Q., Noguchi, N. and Dickson, M., 2000. Agricultural automatic guidance research in North America. Computers and Electronics in Agriculture, 25 (1-2), 155–167.

[4] Torii, T.,2000. Research in autonomous agriculturevehicles in Japan. Computers and Electronics in Agriculture,25 (1-2), 133–153.

[5] ธีรวัฒน์ เจเถื่อน, พยุงศักดิ์ จุลยุเสน, คธา วาทกิจ, และจรูญศักดิ์ สมพงศ์(2559).การจำลองระบบออกแบบเส้นทางของรถแทรกเตอร์อัตโนมัติเพื่อการเลี้ยวกลับรถที่หัวแปลง.การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559, กรุงเทพมหานคร