กระบวนให้ความร้อนร่วมกับกระบวนการโฟโต้คะตะลิสต์ในการเปลี่ยนแป้งของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาล

Main Article Content

ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์

บทคัดย่อ

การนำของเสียจากอุตสาหกรรมการแปรรูปเกษตรมาใช้ประโยชน์ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างมูลค่า แต่ยังเป็นการลดของเสียอุตสาหกรรม  ในงานวิจัยนี้ใช้ของเสียจากกระบวนการผลิตแป้ง ซึ่งเป็นแป้งที่ไม่ได้คุณภาพ มาเปลี่ยนโครงสร้างให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำตาล เพื่อนำกลับใช้ในประโยชน์ในด้านพลังงาน และทางด้านอุตสาหกรรมเคมี ด้วยการใช้วิธีให้ความร้อนร่วมกับปฏิกิริยาโฟโต้คะตะไลซิส โดยศึกษาผลของการให้ความร้อนที่อุณหภูมิที่ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส และกระบวนการโฟโต้คะตะลิสต์โดยการใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ 1 กรัม ทำปฏิกิริยากับสารละลายแป้งมันสำปะหลัง 16.67 กรัมต่อลิตร  ภายใต้แสงยูวีเอที่ความเข้มข้นแสง 0.35 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร ทำปฏิกิริยา 180 นาที จากผลการทดลองพบว่าการให้ความร้อนกับสารละลายแป้งร่วมกับกระบวนการโฟโต้คะตะไลซิส จะทำให้เกิดปริมาณน้ำตาลได้มากที่สุด โดยสภาวะที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ก่อนทำปฏิกิริยาโฟโต้คะตะลิสต์ พบว่ามีปริมาณน้ำตาลเกิดขึ้นสูงสุดที่ 121.23 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่เวลาการทำปฏิกิริยา 150 นาที

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร. อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยปี 2558, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มาhttp://fic.nfi.or.th/ foodsectordatabank-detail.php?id=28#, เข้าดูเมื่อวันที่ 27/09/2559.

[2] Dubois, M., Gilles, K.A., Hamilton, J.K., Rebers, P.A., Smith, F. Colorimetric method for Determination of sugars and related Substances, Analytical Chemistry, Vol. 28
(3), March 1956, pp. 350 – 356.

[3] Kaur, B., Ariffin, F., Bhat, R., Karim, A.A. Progress In starch modification in the last decade, Food Hydrocolloids, Vol. 26 (2), March 2012, pp. 398 - 404.

[4] Piyaporn, K., Duangdao, A., Duanghathai, P., Kawee, K. Preparation of cassava Starch/montmorillonite composite film, Carbohydrate Polymers, Vol. 67 (2), January 2007, pp. 155 – 163.