ผลกระทบของแผ่นกั้นกังหันที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกังหันพลังงานน้ำวนอิสระ

Main Article Content

รัชพล สันติวรากร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกังหันน้ำแบบน้ำวนอิสระ ด้วยวิธีการติดตั้งแผ่นปิดกั้นให้แก่ใบพัด โดยใช้การจำลองลักษณะการไหลด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ(Computational Fluid Dynamics, CFD) ร่วมกับการทดสอบหาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ  ซึ่งกำหนดให้มีการติดตั้งแผ่นปิดกั้นกังหัน 4 ขนาดต่างกัน ตรงพื้นที่หน้าตัดของใบกังหัน ตั้งแต่ขนาด 25%-100%  โดยการทดลองในครั้งนี้ได้ใช้กังหันที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร สูง 32 เซนติเมตร จำนวน 5 ใบ ทดสอบที่อัตราการไหลของน้ำที่ 0.04-0.06 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากการทดลองพบว่า สัดส่วนพื้นที่ปิดกั้นใบพัดเท่ากับ 50% จะให้ค่าประสิทธิภาพสูงสุดคือ 43.83% และสูงกว่ากรณีที่ไม่มีแผ่นกั้น 6.59% โดยอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบเพิ่มขึ้นด้วย

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Dhakal D, Timmilsina AB, Dhakal R, Fuyal D, Bajracharya TR, Pandit HA, Amatya N, Nakarmi AM. Comparison of Cylindrical and Conical Basins with Optimum Position of Runner: Gravitational Water Vortex Power Plant. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2015; 48: 662-669

[2] Jeon KS, Jeong JI, Pan JK, Ryu KW. Effects of End Plates with Various Shapes and Sizes on Helical Savonius Wind Turbines. Renewable Energy 2014; 79: 167-176.

[3] Shabara HM, Yaakob OB, Ahmed YM, Elbatran AH, Faddir MSM. CFD Validation for Efficient Gravitational Vortex Pool System. JurnalTeknologi 2015; 74: 97-100.

[4] Sritram P, Treedet W, Suntivarakorn R. Effect of Turbine Materials on Power Generation Efficiency from Free Water Vortex Hydro Power Plant. IOP Conference Series: Material Science and Engineering 2015; 103:1-7.

[5] Triputtarat J. A Finite Element Method for Viscous Incompressible Flow Analysis. KKU Engineering Journal 2010; 37: 83-92.

[6] Wanchat S, Suntivarakorn R. Preliminary Design of a Vortex Pool for Electrical Generation. Advanced Science Letters 2012; 13: 173-177.

[7] Wanchat S, Suntivarakorn R, Wanchat S, Tonmit K, Kayanyiem P. A Parametric Study of a Gravitation Vortex Power Plant. Advanced Materials Research 2013; 805-806: 811-817.