การวัดการละลายของปุ๋ยในการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้ค่าความนำไฟฟ้า

Main Article Content

คมกฤษณ์ ชูเรือง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบการวัดการละลายของปุ๋ยในน้ำที่ใช้กับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งสามารถวัดการละลายของปุ๋ยหรือความเข้มข้นของปุ๋ยในน้ำแบบเวลาจริงโดยหลักการวัดค่าความนำไฟฟ้าและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปแสดงบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การวัดการละลายของปุ๋ยในน้ำจากระบบที่ออกแบบขึ้นสามารถวัดค่าความนำไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

[1] T. Muhammad Agus, H. Hindersah, D. Yolanda, F. Hadiatna, Internet of things using publish and subscribe method cloud-based application to NFT-based hydroponic system, in: 2016 6th International Conference on System Engineering and Technology (ICSET), 2016, pp. 98-104.

[2] J. Pitakphongmetha, N. Boonnam, S. Wongkoon, T. Horanont, D. Somkiadcharoen, J. Prapakornpilai, Internet of things for planting in smart farm hydroponics style, in: 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2016, pp. 1-5.

[3] S. Ruengittinun, S. Phongsamsuan, P. Sureeratanakorn, Applied internet of thing for smart hydroponic farming ecosystem (HFE), in: 2017 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops (Ubi-Media), 2017, pp. 1-4.

[4] K. Chooruang, P. Mangkalakeeree, Wireless Heart Rate Monitoring System Using MQTT, Procedia Computer Science, 86 (2016) 160-163.

[5] R.K. Kodali, K.S. Mahesh, A low cost implementation of MQTT using ESP8266, in: 2016 2nd International Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I), 2016, pp. 404-408.

[6] S. Saha, A. Majumdar, Data centre temperature monitoring with ESP8266 based Wireless Sensor Network and cloud based dashboard with real time alert system, in: 2017 Devices for Integrated Circuit (DevIC), 2017, pp. 307-310.