การพัฒนาระบบวัดปริมาณน้ำฝนและส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารไร้สาย

Main Article Content

ณัฐพงศ์ บุตรธนู
ชัยพันธุ์ ประการะพันธ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาระบบวัดปริมาณน้ำฝนและส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารไร้สาย โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ และสัญญาณจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการรับ-ส่งข้อมูลที่ได้จากการวัดปริมาณน้ำฝน  ซึ่งข้อมูลนี้มีการกำหนดค่าของปริมาณน้ำฝนตามค่ามาตรฐานจากกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนี้ 1) ฝนตกเล็กน้อย มีค่าเท่ากับ 0.1 - 10.0 มม., 2) ฝนตกปานกลาง มีค่าเท่ากับ 10.1 - 35.0 มม., 3) ฝนตกหนัก มีค่าเท่ากับ 35.1 - 90.0 มม. และ 4) ฝนตกหนักมาก มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 90.1 มม. การทดสอบระบบจำลองสภาพอากาศฝนตกในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 7.00 น. ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 7.00 น. รวมระยะเวลา 24 ชม. ผลลัพธ์ที่ได้ คือสภาพอากาศฝนตกหนักมาก ปริมาณน้ำฝนอยู่ในระดับมากกว่า 90.1 มม. ทำให้ระบบการแจ้งเตือนส่งข้อมูลแจ้งเตือนทุก 1 นาทีผ่านแอพพลิเคชัน NETPIE บนสมาร์ทโฟน และทดสอบสภาพอากาศฝนตกจริง วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 7.00 น. ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 7.00 น. รวมระยะเวลา 24 ชม. ผลลัพธ์ที่ได้   คือสภาพอากาศฝนตกเล็กน้อย ปริมาณน้ำฝนอยู่ในระดับน้อยกว่า 10.0 มม. ผลลัพธ์ที่ได้นี้สามารถนำข้อมูลจากการวัดปริมาณน้ำฝนไปประยุกต์ใช้งานต่างได้ เช่น แจ้งเตือนปริมาณน้ำในชุมชุน หรือเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับพื้นที่การเกษตรได้

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

Donlagic D, Zavrsnik M, Sirotic I. The use of one-dimensional acoustical gas resonator For fluid level measurements. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2000; 49(5): 1095-100.

Canbolat H. A Novel Level Measurement Technique Using Three Capacitive Sensors for Liquids. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2009; 58(10): 3762-8.

Bera SC, Ray JK, Chattopadhyay S. A low cost noncontact capacitance-type Level transducer for a conducting Liquid. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2006; 55(3). 788-6.

Reverter F, Li X, Meijer GCM. Liquid-level measurement system based on a remote grounded capacitive sensor. Sensors and Actuators A: Physical. 2007; 138(1): 1-8.

อดิสร นวลอ่อน, นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์, ชลธี โพธิ์ทอง, อภิรัฐ ศิริธาราธิวัตร์. การตรวจสอบการเจือปนของน้ำในน้ำผึ้งด้วยเซนเซอร์ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแกนร่วม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558; 10(2): 9-18.

ศุภกร กตาธิการกุล และ คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์. การวัดระดับน้ำโดยใช้เทคนิคความจุไฟฟ้าแบบกึ่งทรงกระบอก. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2554; 38(2): 179-86.

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (สื่อออนไลน์). [เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562]. เข้าถึงได้จาก: https://netpie.io

กรมอุตุวิทยา. (สื่อออนไลน์). [เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562]. เข้าถึงได้จาก: https://www.tmd.go.th