วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ (Farm Engineering and Automation Technology Journal: FEAT Journal) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ฉบับนี้ เป็นปีที่ 7 ของกลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปได้ทราบ และสามารถเรียนรู้ นำไปต่อยอดความรู้ และแก้ไขปัญหาในการทำงานด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติได้ วารสารนี้มีกำหนดตีพิมพ์ทุก 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ซึ่งบทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับนี้ มีบทความวิจัยจำนวน 8 บทความ ซึ่งท่านสามารถติดตามและอ่านบทความต้นฉบับได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/featkku/index

         กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารเล่มนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติให้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้ และขอขอบพระคุณนักวิจัยที่ได้ส่งบทความมาลงตีพิมพ์ หากมีคำติชมหรือข้อเสนอแนะใดเกี่ยวกับวารสาร สามารถติดต่อได้โดยตรงที่กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเว็บไซต์ข้างต้น หรือ Email: feat.kku@gmail.com

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-14

การพัฒนาเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดฟางแบบกึ่งอัตโนมัติ

๋Jarinee Jongpluempiti, พลเทพ เวงสูงเนิน, วารี ศรีสอน, ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ

10-20

การอบแห้งเม็ดวัสดุทางการเกษตรขณะขนถ่ายด้วยลมร้อนในท่อเกลียวแนวตั้ง

รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล, ศักดิ์ชัย ดรดี, พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์, วรเชษฐ์ แสงสีดา, กมลรักษ์ แก้งคำ

21-31

การประเมินปริมาณของเมล็ดข้าวในภาพถ่าย โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ

กันตพงษ์ แข้โส, พีรณัฐ อันสุรีย์, กิตติพงษ์ ลาลุน, ชัยยันต์ จันทร์ศิริ, สมโภชน์ สุดาจันทร์

60-70

การศึกษาลักษณะการไหลและการถ่ายเทความร้อน ของเจ็ทพุ่งชนด้วยน้ำผสมฟองอากาศ

ชยุต นันทดุสิต, ฉัตวัสส์ อรุณรุจิพันธ์ , ชินดิษฐ์ สองนาม, ปฐมพร นะระโต, ณัฐพร แก้วชูทอง

71-86