เครื่องคัดแยกวัสดุอัตโนมัติในสายพานลำเลียงควบคุมด้วยระบบพีแอลซี Automatic Material Separator in Conveyor by PLC Controlled System

Main Article Content

piyawat sritram
ณัฐพงษ์ บุหงา
วีระชัย บุญเพิ่ม
สนอง ดีสม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ได้นำเสนอการออกแบบและสร้างชุดฝึกเครื่องคัดแยกวัสดุอัตโนมัติในสายพานลำเลียงควบคุมด้วยระบบพีแอลซี (โปรแกรมเมเบิ้ลโลจิกคอนโทลนเลอร์) ได้นำเอาความรู้เรื่องระบบการลำเลียงขนถ่ายและในเรื่องการทำงานแบบอัตโนมัติ มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ชุดฝึกมีส่วนประกอบ 2 ส่วนในด้านซอร์ฟแวร์ที่เป็นโปรแกรมสั่งงานและด้านฮาร์ดแวร์ที่เป็นระบบกลไกต่าง ๆ ของระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า โดยมีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทำหน้าที่ควบคุมการลำเลียงชิ้นงานไปยังตำแหน่งที่ต้องการ การทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหาจากค่าความผิดพลาดของการคัดแยกประเภทวัสดุ ผลการทดสอบการทำงานตามโปรแกรมควบคุมของชุดฝึกเครื่องคัดแยกวัสดุอัตโนมัติในสายพานลำเลียงควบคุมด้วยระบบพีแอลซีนั้น สามารถคัดแยกประเภทวัสดุควบคุมเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยประสิทธิภาพการคัดแยกประเภทวัสดุมีค่าเท่ากับ 97 %

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

Poorahong T, Prainetr S. The control of a robot arm using speed pulse control method. Naresuan University Journal. 2010; 18(1): 70-3.

Ganyatong G, Tadsanason A, Panno M, Ganjana A. Haptic Robot Arm Control. Proceedings of The 3rd National Conference on Industrial Technology and Engineering. 2017 May 3-4; Ubonratchathani, Thailand; 2017.

Rukhua C, Noppawong N Ayutthaya T. Quality Inspection Automatic Machine. Proceedings of The 7th ECTI-CARD 2015. 2015 July 8-10; Trang, Thailand; 2015.

Sriyotha S. Unphikul B. Kengtone T. Sawangnet T, Tummaman R. A Simple Material Selection Educational Training Kit Controlled by PLC. Proceedings of The 21st conference of Mechanical engineering network of Thailand. 2007 October 17-19; Chunburi, Thailand; 2007.

Vongparamate T. Computed torque design for 3 link planar robot [MEn Thesis]. Pathumthani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2012.

Deanhagkom N, Chotipuwapipad N, Piftayapasedkun N. Linking and Processing of 2 Degrees of Freedom for the Automatic Aiming System to Fire Control by RS 232 Cable. Proceedings of The 24th Conference of Mechanical engineering network of Thailand. 2010 October 20-22; Ubonratchathani, Thailand; 2010.

Sengdang Y, Junyusen P, Thermsuk S, Singpoment D. Appropriated trajectory of end effector for para rubber tapping. Farm Engineering and Automation Technology Journal. 2017; 3(1): 25-36.

Sritram P. Robot arm picked up the material from the automatic sorting machine with conveyor belt. Farm Engineering and Automation Technology Journal. 2018; 4(1): 19-27.

Prewthaisong K. Automatic Sorting Machine with Conveyor Belt. Rajamangala university of Technology Tawan-ok Research Journal. 2014; 7(1): 88-96.