จำนวนของช้อนตักเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลต่ออัตราการการหยอดเมล็ด ของเครื่องหยอดข้าวนาแห้งแบบกึ่งอัตโนมัติ

Main Article Content

Nattadon Pannucharoenwong

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจำนวนของช้อนตักเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีผลต่ออัตราการหยอดเมล็ดของเครื่องหยอดข้าวนาแห้งแบบกึ่งอัตโนมัติ กำหนดจำนวนช้อนตักที่จะทำการทดสอบคือ 3, 5 และ 8 ช้อนตัก ตามลำดับ รอบของเครื่องยนต์ที่ใช้คือ 1500 rpm, 2000 rpm และ 2500 rpm ตามลำดับ โดยช้อนตักเมล็ดพันธุ์ข้าวมีความยาว 65 mm ความยาวของบริเวณช้อนตัก 25 mm และความกว้าง 4 mm ติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับเครื่องหยอดข้าวนาแห้งมีขนาด 1500 mm x 1200 mm x 1000 mm ต่อพ่วงรถไถขนาด 24 Hp ใช้เวลาในการทดสอบ 5 ชั่วโมง ใช้น้ำมันดีเซล 10 ลิตร ระยะห่างของการหยอดข้าว 25 cm x 25 cm พบว่าเมื่อใช้ช้อนตักเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 3, 5 และ 8 ช้อนตัก ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 1500 rpm มีอัตราการสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ยต่ำสุด คือ 5.2, 6.3 และ 7.6 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

Nattadon P, Atichit W, Chatchai B, Jarinee J, Ponthep V. Comparison of Bio-Methane Gas Wobbe Index in Different Animal Manure Substrate. Energy Procedia. 2017; 138: 273-7.

Enamul H, Richard W, Kassam A, Nur Nobi M. Versatile Strip Seed Drill: A 2-Wheel Tractor-Based Option for Smallholders to Implement Conservation Agriculture in Asia and Africa. Environments. 2016; 3(1): 1-13.

Ali abdalla A, Misra AN, El-Azeem KM S. Effect of leaf cutting on physiological traits and yield of two rice cultivars. African Journal of Plant Science. 2008; 2(12): 147-50.

Konboon Y, Sripodok S, Rattanasriwong S. Rice leaf cutting in Dry-seed broad casting rice. Paper presented in Rice and temperate cereal crops annual conference. 2007; Bankok, Thailand; 2007.

Fu W, Zhang Z, Zang Y, Luo X, Zeng S, Wang Z. Development and experiment of rice hill-drop drilling machine for dry land based on proportional speed regulation, International Journal of Agricultural and Biological Engineering. 2017; 10(4): 77-86.

Roshan VM, Gajanan PT, Swapnil KA. Design and implementation of multi seed sowing machine. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research. 2013; 2(4): 422-9.

Kalay K, Moses SC. The design and fabrication of a manually operated single row multi - crops planter. Journal of Agriculture and Veterinary Science. 2015; 8(10): 147-58.

Minghua Z, Zaiman W, Xiwen L, Ying Z, Wenwu Y, He X, et al. Review of precision rice hill-drop drilling technology and machine for Paddy. International Journal of Agricultural and Biological Engineering. 2018; 11(3): 1-11.

Haque ME and Bell RW. Development of machinery for smallholders in South and SouthEast Asia. Paper presented in Workshop on Modern Conservation Farming Systems and CIMMYT Science Week. 2015; Lanzhou, China; 2015.

Panananda N, Daowiangkan S, Intaphrom N, Kantapam W. Influence of shock absorber installation angle to automotive vehicle response. Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering. 2017; 5(2): 94-105.

ธีรวัฒน์ เจเถื่อน ฉัตริน เจืองจอหอ มงคล คธาพันธ์ กมลชนน วงศ์สถาน และ พยุงศักดิ์ จุลยุเสน. การพัฒนาระบบควบคุมการบังคับเลี้ยวสำหรับรถแทรกเตอร์อัตโนมัติ. วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ. 2019; 5(1): 1-11.

Hemathulin S, Lasopha T, Pannucharoenwong N, Rattanadecho P, Echaroj S. Effect of the orientation of the rice seed swivel disc on the seed consumtion rate of the dry paddy field sowing machine. Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering. 2019; 7(2): 112 – 21.

Xing H, Zang Y, Wang ZM, Luo XW, Zhang GZ, Cao XM. Design and experiment of stratified seed-filling room on rice pneumatic metering device. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering. 2015; 31(4): 42–8.

Zang Y, Xing H, Wang ZM, Luo XW, Cao XM, Wang BL. Design and experiment of shield device on rice pneumatic metering device. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering. 2015; 46(5): 33–8.

Ryu IH and Kim KU. Design of roller type metering device for precision planting. American Society of Agricultural and Biological Engineers. 2013: 41(4): 923-30.