การออกแบบและพัฒนารถตัดหญ้าควบคุมด้วยวิทยุบังคับ

Main Article Content

ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ
จักรพนธ์ อบมา
ประสิทธิ์ โสภา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและพัฒนารถตัดหญ้าควบคุมด้วยวิทยุบังคับ รวมถึงการทดสอบสมรรถนะการทำงานของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยวิทยุบังคับ ผลการออกแบบและพัฒนารถตัดหญ้าควบคุมด้วยวิทยุบังคับ ต้นแบบ โดยมีส่วนประกอบหลัก คือ โครงสร้างรถตัดหญ้า ล้อขับเคลื่อน มอเตอร์เกียร์ ชุดวงจรควบคุม และแบตเตอร์รี่ ผลการทดสอบสมรรถนะการทำงานของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยวิทยุบังคับ โดยใช้ขนาดความสูงของหญ้า 3 ระดับ คือ 6 9 และ 12 cm พบว่า ขนาดความสูงของหญ้าที่ 6 cm สามารถตัดหญ้าได้มากที่สุด แต่เมื่อเพิ่มขนาดความยาวของหญ้าเป็น 9 และ 12 cm ความสามารถในการตัดหญ้าจะลดลงตามลำดับ เนื่องจากความสูงของหญ้าที่สูงขึ้น โดยความเร็วในการขับเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 1.00±0.41 m/s ความสามารถในการทำงานเฉลี่ยเท่ากับ 1.00±0.47 rai/hr ประสิทธิภาพในการทำงานเฉลี่ยเท่ากับ 94.63±1.33% อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเท่ากับ 1.60±0.65 L/rai อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 0.16±0.15 kW.hr มีความสูญเสียหลังการตัดเฉลี่ยเท่ากับ 5.37±1.52% และเปอร์เซ็นต์การตัดขาด 100%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

Prappai W, Mawong S, and Wongprasert A. The Lewn Mower Control by Computer. (Bachelor of Engineering, Curriculum). Chonburi: Burapha University; 2011.

Pornwarakhachonkul K, Rachkratok C, Wongsr T and Niyomphant S. Radio controlled lawn mower. Industrial Technology Journal. 2020; 5(1): 51 - 60.

Sritham P, Sarangkham R, Cherdchai D and Sritham S. The Design and Construction of remote control lawn mower by radio wave. The 5th Rajamangala University of Technology National Conference; 2003 March 17-19; Thailand. 2003.

Addoddorn C. The Design and Construction of Wireless Spray Weeds Robot Controlled by Microcontroller. KKU Engineering Journal. 2010; 37(1): 19-27.

Shigley JE, Mischke CR.Mechanical Engineering Design. 5th ed: McGraw-Hill. 1989.

Krutz G, Thomson L, and Claar P. Design of Agricultural Machinery. John Wiley and Sons. New York: Chicheter Brisbne, Toronto, Sigapore; 1994.

Jay. Small Engine-operation and service. Chicago: American Technical. Motion Japan Rolling Bearing; 1981.

Nontasriwiwat S. The development of a radio-controlled lawnmower. [Thesis]. Lopburi: Thepsatri Rajabhat University; 2005.