การออกแบบและพัฒนารถตัดหญ้าควบคุมด้วยวิทยุบังคับ

Main Article Content

ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ
จักรพนธ์ อบมา
ประสิทธิ์ โสภา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและพัฒนารถตัดหญ้าควบคุมด้วยวิทยุบังคับ รวมถึงการทดสอบสมรรถนะการทำงานของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยวิทยุบังคับ ผลการออกแบบและพัฒนารถตัดหญ้าควบคุมด้วยวิทยุบังคับ ต้นแบบ โดยมีส่วนประกอบหลัก คือ โครงสร้างรถตัดหญ้า ล้อขับเคลื่อน มอเตอร์เกียร์ ชุดวงจรควบคุม และแบตเตอร์รี่ ผลการทดสอบสมรรถนะการทำงานของรถตัดหญ้าควบคุมด้วยวิทยุบังคับ โดยใช้ขนาดความสูงของหญ้า 3 ระดับ คือ 6 9 และ 12 cm พบว่า ขนาดความสูงของหญ้าที่ 6 cm สามารถตัดหญ้าได้มากที่สุด แต่เมื่อเพิ่มขนาดความยาวของหญ้าเป็น 9 และ 12 cm ความสามารถในการตัดหญ้าจะลดลงตามลำดับ เนื่องจากความสูงของหญ้าที่สูงขึ้น โดยความเร็วในการขับเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 1.00±0.41 m/s ความสามารถในการทำงานเฉลี่ยเท่ากับ 1.00±0.47 rai/hr ประสิทธิภาพในการทำงานเฉลี่ยเท่ากับ 94.63±1.33% อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเท่ากับ 1.60±0.65 L/rai อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 0.16±0.15 kW.hr มีความสูญเสียหลังการตัดเฉลี่ยเท่ากับ 5.37±1.52% และเปอร์เซ็นต์การตัดขาด 100%

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

Prappai W, Mawong S, and Wongprasert A. The Lewn Mower Control by Computer. (Bachelor of Engineering, Curriculum). Chonburi: Burapha University; 2011.

Pornwarakhachonkul K, Rachkratok C, Wongsr T and Niyomphant S. Radio controlled lawn mower. Industrial Technology Journal. 2020; 5(1): 51 - 60.

Sritham P, Sarangkham R, Cherdchai D and Sritham S. The Design and Construction of remote control lawn mower by radio wave. The 5th Rajamangala University of Technology National Conference; 2003 March 17-19; Thailand. 2003.

Addoddorn C. The Design and Construction of Wireless Spray Weeds Robot Controlled by Microcontroller. KKU Engineering Journal. 2010; 37(1): 19-27.

Shigley JE, Mischke CR.Mechanical Engineering Design. 5th ed: McGraw-Hill. 1989.

Krutz G, Thomson L, and Claar P. Design of Agricultural Machinery. John Wiley and Sons. New York: Chicheter Brisbne, Toronto, Sigapore; 1994.

Jay. Small Engine-operation and service. Chicago: American Technical. Motion Japan Rolling Bearing; 1981.

Nontasriwiwat S. The development of a radio-controlled lawnmower. [Thesis]. Lopburi: Thepsatri Rajabhat University; 2005.