วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ (Farm Engineering and Automation Technology Journal: FEAT Journal) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 ฉบับนี้ เป็นปีที่ 8 ของกลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปได้ทราบ และสามารถเรียนรู้ นำไปต่อยอดความรู้ และแก้ไขปัญหาในการทำงานด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติได้ วารสารนี้มีกำหนดตีพิมพ์ทุก 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ซึ่งบทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับนี้ มีบทความวิจัยจำนวน 7 บทความ ซึ่งท่านสามารถติดตามและอ่านบทความต้นฉบับได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/featkku/index

         กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารเล่มนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติให้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้ และขอขอบพระคุณนักวิจัยที่ได้ส่งบทความมาลงตีพิมพ์ หากมีคำติชมหรือข้อเสนอแนะใดเกี่ยวกับวารสาร สามารถติดต่อได้โดยตรงที่กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเว็บไซต์ข้างต้น หรือ Email: feat.kku@gmail.com

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-24

การประเมินสมรรถนะการทำงานและกำลังที่ใช้ของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ในแปลงข้าวนาปรังพันธุ์พิษณุโลก 2

ณัฐพล โสกุดเลาะ, สมโภชน์ สุดาจันทร์, ชัยยันต์ จันทร์ศิริ, กิตติพงษ์ ลาลุน, อรรถสิทธิ์ สร้อยหิน, พีรณัฐ อันสุรีย์, สิงห์รัญ ชารี, ศักดิ์ดา จำปานา

1-11

การออกแบบและพัฒนารถตัดหญ้าควบคุมด้วยวิทยุบังคับ

ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ, จักรพนธ์ อบมา, ประสิทธิ์ โสภา

12-20

การประยุกต์ใช้แขนหุ่นยนต์อัจฉริยะในระบบการเพาะเลี้ยงปลากัดขนาดเล็ก

พีรพล จันทร์หอม , สุรเทพ นิลนนท์, วิภาดา วงศ์สุริยา, ภีรศักดิ์ เผ่าผาง, พัฒนพงษ์ สินธุ์ไพฑูรย์

32-44