การสะสมของแอมโมเนียทั้งหมด แอมโมเนียอิสระ และไนเตรท ในบ่อเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน

Main Article Content

Kulyakorn Khuanmar
รศ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี
พนมชัย วีระยุทธศิลป์
สุรพงษ์ ชาวสวนงาม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการสะสมของ แอมโมเนียทั้งหมด (TAN) แอมโมเนียอิสระ (NH3) และไนเตรท (NO3) ในระบบเลี้ยงปลาแบบระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเปลี่ยนถ่ายน้ำให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาด้วยระบบน้ำหมุนเวียนที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบตัวกรองชีวภาพ ในการทดลองได้เลี้ยงปลานิล 2 ความหนาแน่น คือ  30 ตัว/ลบ.ม. และ 40 ตัว/ลบ.ม. และเพื่อลดการสะสมของของเสียในบ่อเลี้ยงปลา ได้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำจากบ่อเลี้ยงทดสอบทุก 2 สัปดาห์ จากผลการศึกษาพบว่า การสะสม TAN NH3 และ NO3 ในบ่อเลี้ยงปลาแปรผันตามความหนาแน่นของปลาในบ่อเลี้ยง หากรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำกำหนดที่ 2 สัปดาห์ ปริมาณการสะสมของ TAN และ NO3 อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามการสะสมของ NH3 เป็นปัจจัยหลักที่จะต้องใช้เป็นตัวกำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำ คือควรเปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 1 อาทิตย์เพื่อลดความเป็นพิษของ NH3 ต่อปลา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

Yang L, Chou L, Shieh, WK. Biofilter treatment of aquaculture water for reuse applications. Water research. 2001; 35(13): 3097-108.

Dauda AB and Olusegun AA. Interrelationships among Water Quality Parameters in Recirculating Aquaculture System. Nigerian Journal of Rural Extension and Development. 2014; 7(2): 20-5.

Zweig RD, Morton JD, Stewart MM. Source Water Quality for Aquaculture: A Guide for Assessment. 1999

Buttner JK, Soderberg RW, Terlizzi DE. An introduction to water chemistry in freshwater aquaculture. Northeastern Regional Aquaculture Center, University of Massachusetts. Dartmouth North Dartmouth Massachusetts. 1993; 170: 1-4.

Masser MP, Rakocy J, Losordo TM. Recirculating Aquaculture Tank Production Systems. Management of Recirculating Systems. Southern Regional Aquaculture Center Publication. 1992; 452.

Kenneth E, Russo RC, Lund RE, Thurston R. Aqueous Ammonia Equilibrium Calculations: Effect of pH and Temperature. Journal of the Fisheries Research Board of Canada. 1975; 32: 2379-83.

อังสนา ฉั่วสุวรรณ์ และ สังวาลย์ ราชธรรมมา. ผลกระทบของแอมโมเนียต่อสัตว์น้ำ. รายงานผลการวิจัย. กรมวิทยาศาสตร์บริการ: กรุงเทพฯ; 2549

Durborow R, Crosby D, Brunson M. Ammonia in Fish Ponds. 1997; 32.