การประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในการควบคุมความชื้นอัตโนมัติ ในโรงเพาะเห็ด

Main Article Content

ไกรสร รวยป้อม
ร้อยทิศ ญาติเจริญ

บทคัดย่อ

การศึกษาการประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ในการควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเพาะเห็ดมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบระบบพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์และระบบควบคุมความชื้น ทดสอบกับโรงเพาะเห็ดที่มีขนาด.กว้าง.2.×.ยาว.4.×.สูง.3.เมตร.ติดตั้งระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติโดยใช้ระบบพ่นหมอกเป็นระบบเพิ่มความชื้น ลักษณะการควบคุมเป็นแบบ 2 ตำแหน่ง (on-off) ซึ่งรับสัญญาณจากหัววัดความชื้นแบบ IC ส่งสัญญาณควบคุมมายังชุดควบคุมความชื้นที่ทำงานอัตโนมัติ สามารถควบคุมการเพิ่มความชื้นให้กับโรงเพาะเห็ดด้วยหัวพ่นหมอก โดยผ่านรีเลย์ซึ่งใช้แหล่งพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ ทดสอบโดยการตั้งค่าควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเพาะเห็ดไม่ให้ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยนำก้อนเห็ดใส่โรงเพาะเห็ดทั้ง 2 โรงเรือน ผลการทดสอบโรงเรือนควบคุมความชื้นอัตโนมัติมีค่าความชื้นโดยเฉลี่ย เท่ากับ 80.70 เปอร์เซ็นต์ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์มีกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้โดยเฉลี่ยเท่ากับ 29.42 วัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบควบคุมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 20.34 วัตต์ กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้โดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.63 แอมป์แปร์ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบควบคุมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.06 แอมป์แปร์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

จิรวุฒิ อินทรานุกูล. การสร้างโรงเรือนสวนเห็ด จิรวุฒิ. ชัยภูมิ; 2551.

ธนากร น้ำหอมจันทร์ และ อติกร เสรีพัฒนานนท์. ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดิน แบบ Evaporative Cooling System ร่วมกับการสเปรย์ละอองน้ำแบบอัตโนมัติ โดยใช้ PLC. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.2555; 8(1): 98-111.

นิติรงค์ พงษ์พานิช, วัชรพล ชยประเสริฐ, ภัทราพร สัญชาตเจตน์, อิทธิเดช มูลมั่งมี และ กฤษฏา แสงเพ็ชร์ส่อง. การพัฒนาและทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนแบบEvaporative cooling. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8, 17 - 19 มีนาคม 2558, จังหวัดนครปฐม; 2558.

บุญยงค์ ภู่นันทพงษ์. การจัดการและควบคุมอุตสาหกรรม. ฟิสิกส์: กรุงเทพฯ; 2531.

ศุภวุฒิ ผากา, สันติ วงศ์ใหญ่ และ อดิศร ถมยา. 2557. การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดในโรงเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง. 2557; 7(1): 58-69.

Sathaya Bunratchoo. แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ (สื่อออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://www.klcbright.com.

ปุญณรัตน์ ภิญโญพันธ์. แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์. (สื่อออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://www.travel-is.com.

เครื่องควบคุมการชาร์จ. (สื่อออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://solarsmileknowledge.wordpress.co.

จุฑารัตน์ เอื้อปัญจะศิลา. อุปกรณ์วัดความชื้น (สื่อออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://www.thaigoodview.com.

ณัฐสมุทร เอกภาพสากล และ สุรชัย รดาการ. การเพิ่มสมรรถนะของปั๊มน้ำ ด้วยอินเวอร์เตอร์เพื่อใช้ในระบบป้องกันอัคคีภัย. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต]. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน; 2556.

ธัญดร ออกวะลา. การคำนวณปริมาณการใช้น้ำ. ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: นครปฐม; 2553.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานจากแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ. สารเคมีอันตราย (สื่อออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http:/www.Thaiclinic.com/medbible/bonetumor.html.

ชาย ชีวะเกตุ และ ชนานัญ บัวเขียว. การผลิตไฟฟ้าโดยเซลล์แสงอาทิตย์. (สื่อออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://www2.eppo.go.th/vrs/VRS49-09-Solar.html.

ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร. กลศาสตร์ของไหล. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: เชียงใหม่; 2541.

เอกประพันธ์ อักษรพันธ์. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการสาธิตระบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2543.

พรรณวิภา อรุณจิตต์, นาวี โกรธกล้า และ ปิจิราวุช เวียงจันดา. โรงเรือนปลูกพืชควบคุมและมอนิเตอร์อัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย.การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8, 17 - 19 มีนาคม 2558, จังหวัดนครปฐม; 2558.