แบบจำลองอบแห้งชั้นบางที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเครื่องอบแห้งแบบพาหะลม

Main Article Content

อภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว
กระวี ตรีอำนรรค
เทวรัตน์ ตรีอำนรรค

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งชั้นบางแบบสมการเอมพิริคัลที่เหมาะสมสำหรับทำนายการเปลี่ยนแปลงความชื้นของข้าวเปลือกในกระบวนการอบแห้งของเครื่องอบแห้งพาหะลม ข้าวเปลือกที่ใช้ทดสอบอบแห้งมีความชื้นเริ่มต้น 26%w.b. ปริมาณ 20 kg อัตราการป้อนข้าวเปลือกเป็น 8.45 kg/min และอัตราการไหลของอากาศอบแห้งเท่ากับ 0.0631 m3/s คงที่ตลอดการทดสอบ ทดสอบอบแห้งข้าวเปลือกด้วยอุณหภูมิอากาศ 70ºC และ 80ºC ผลการศึกษาพบว่า แบบจำลองของ Midilli et al. มีความเหมาะสมแก่การทำนายคุณลักษณะการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบพาหะลม ภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิอากาศอบแห้ง 70ºC และ 80ºC มากที่สุดเมื่อเปรียบกับแบบจำลองเอมพิริคัลรูปแบบอื่นโดยมuค่า R2 สูงถึง 0.999 และ 0.998 สำหรับการอบแห้งที่ 70ºC และ 80ºC ตามลำดับ และค่า RMSE ต่ำสุดเป็น 0.0083 และ 0.0115 สำหรับการอบแห้งที่ 70ºC และ 80ºC ตามลำดับ

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

Thai Rice Exporters Association, editors. HOM MALI NAMED BEST RICE IN WORLD: Thai Hom Mali Rice was named the world’s best rice at the 2021 World Rice Conference held in Dubai [Internet]. [cited 2022 Feb 12]. Available from: http://www.thairiceexporters.or.th /default_eng.htm

สถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย (รายประเทศ / เปรียบเทียบรายปี) เดือน กันยายน 2564. (สื่อออนไลน์). [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565]. เข้าถึงได้จาก: https://www.dft.go.th/th-th/DFT-ServiceService-Data-Information/Statistic-Import-Export/Detail-dft-service-data-statistic/ArticleId/20700/20700.

Rice Knowledge Bank, IRRI. Moisture content for safe storage [Internet]. [cited 2022 March 12]. Available from: http://www.knowledgebank.irri.org/step-by-step-production/postharvest/storage/moisture-content-for-safe-storage.

Chakraverty A and Singh RP. Postharvest technology and food process engineering. CRC Press; 2014.

สมชาติ โสภณรณฤทธิ์. การอบแห้งเมล็ดพืชและอาหารบางประเภท. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: กรุงเทพฯ; 2540.

พิรสิทธิ์ ทวยนาค, มณฑล ชูโชนาค, มุสตาฟา ยะภา และ ประชา บุณยวานิชกุล. การทบทวนพัฒนาการของการลดความชื้นข้าวเปลือกในทางอุตสาหกรรม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ. 2557; 9(1): 68-74.

ปิยะพล ฟุ้งพงศ์พันธุ์, ศุภณัฐ์ ไผทโสภณ, อานันท์ ตั้นภูมี, ฉัตรชัย นิมมล, กิตติ สถาพรประสาธน์. อิทธิพลของขนาดหออบแห้งที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ของเครื่องอบแห้งแบบพาหะลม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ. 2559; 11(1): 1-9.

จิตรารัตน์ จอกกิ่ว. การประเมินสมรรถนะเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบพาหะลม. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต]. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2559.

วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง, ไพศาล การถาง และ วัลลภ ภูผา. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาระบบการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยพาหะลมและเกลียวลำเลียง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร; 2557.

เทวรัตน์ ตรีอำนรรค, กระวี ตรีอำนรรค, เกียรติศักดิ์ ใจโต, จิตรารัตน์ จอกกิ่ว, ธีรวัฒน์ ชื่นอัศดงคต, นากชนก ปรางปรุ และ เบญจวรรณ วานมนตรี. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคพาหะลมหมุนเวียน. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2562.

ปฏิวัติ วรามิตร, บัณฑิต กฤตาคม, นันทวัฒน์ วีระยุทธ, อำไพศักดิ์ ทีบุญมา และ โสภณ สินสร้าง. แบบจำลองการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งบอระเพ็ดด้วยลมร้อน. วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2556; 6(1): 1-8.

ศิวกร ศรีธัญญากร, กีรติ สุลักษณ์ และ ทวิช จิตรสมบูรณ์. แบบจำลองสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นสำหรับการอบแห้งชั้นบางของข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบเป่าพ่นหล่นอิสระ. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร. 2563; 14(2): 183-97.

กิตติ สถาพรประสาธน์ และ โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบเจ็ตสเปาต์เต็ดเบด. วิศวสารลาดกระบัง. 2560; 34(4): 22-9.

ปฏิวัตร วรามิตร, นันทวัฒน์ วีระยุทธ และ อำไพศักดิ์ ทีบุญมา. การเปรียบเทียบแบบจำลองการอบแห้งด้วยลมร้อนระหว่างแบบจำลองเอมพีริคัลและแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2553; 3(1): 60-8.

Pratummasoot N and Mundpookier T. The Study of Thin Layer Drying Model of Chili. Journal of Applied Research on Science and Technology. 2021; 20(2): 137-46.

สุเนตร สืบค้า และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งสำหรับวัสดุพรุน. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 2554; 17(1): 59-66.

ประชา บุณยวานิชกุล. การประเมินกระบวนการเตรียมตัวอย่างอ้างอิงสำหรับเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 2556; 5(9): 47-55.