เผยแพร่แล้ว: 2022-12-23

การกำจัดสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอพอลิเมอร์จากดินขาวและเถ้าลอย

สายสมร ลำลอง, นวลใย บัวภา, จักราวุธ คงอ่อน , พรพรรณ พึ่งโพธิ์

120-130

การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ไหลเวียนอากาศแบบธรรมชาติและแบบบังคับ

ศิริชัย ศิริชนะ, ทรงสุภา พุ่มชุมพล, อำไพศักดิ์ ทีบุญมา, อภินันต์ นามเขต, ปฏิวัติ วรามิตร

144-156

การศึกษาสมรรถนะเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน

กิตติยาพร พงค์พีระ, ทรงสุภา พุ่มชุมพล, อำไพศักดิ์ ทีบุญมา, อภินันต์ นามเขต, ประพันธ์พงษ์ สมศิลา

157-168

การศึกษาสมบัติเชิงกลของต้นข้าวโพดเพื่อออกแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด

ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ, ชัยยันต์ จันทร์ศิริ, ประยูร จอมหล้าพีรติกุล, อาภาภรณ์ จอมหล้าพีรติกุล, เดชาวัต มั่นกลาง, ประสิทธิ์ โสภา

169-178

การพัฒนาขั้นตอนวิธีในการควบคุมเส้นทางการเคลื่อนที่สำหรับแขนกลกรีดยางพารา

ยงยุทธ์ เสียงดัง, กมลชนน วงค์สถาน, ฉัตริน เรืองจอหอ, มงคล คธาพันธ์, พยุงศักดิ์ จุลยุเสน

179-187