อิทธิพลของอากาศอบแห้งแบบเป็นช่วงต่อการอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเครื่องอบแห้งแบบพาหะลม

Main Article Content

ณัฐพงษ์ วงศ์บับพา
กระวี ตรีอำนรรค
เทวรัตน์ ตรีอำนรรค

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเร็วอากาศอบแห้งแบบเป็นช่วงในท่ออบแห้งแนวดิ่งที่มีผลต่อการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบพาหะลม เครื่องต้นแบบที่ถูกใช้ในการศึกษานี้ใช้หออบแห้งแบบท่อตั้งตรงแนวดิ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.81 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร ทดสอบอบแห้งข้าวเปลือกพันธุ์หอมปทุม 15 กิโลกรัม ความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 22-25 มาตรฐานเปียก อบแห้งด้วยอากาศอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จนมีความชื้นเป็นร้อยละ 14 มาตรฐานเปียก ทำการอบแห้งด้วยรูปแบบการป้อนอากาศเข้าหออบแห้งที่แตกต่างกันสองสภาวะคือ ที่สภาวะอากาศอบแห้งแบบคงที่ และที่สภาวะอากาศอบแห้งแบบเป็นช่วง (Pulse flow) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอบแห้ง อัตราการอบแห้ง ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ และประสิทธิภาพเชิงความร้อนในการอบแห้ง ผลการทดสอบพบว่าที่สภาวะอากาศอบแห้งแบบเป็นช่วง (Pulse flow) ใช้เวลาอบแห้งน้อยกว่า มีอัตราการอบแห้งสูงกว่า ใช้พลังงานรวมจำเพาะน้อยกว่า และมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่าในช่วงความชื้นข้าวเปลือกสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการอบแห้งที่สภาวะอากาศอบแห้งแบบคงที่

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความวิจัย

References

Liu S and Sakr M. A comprehensive review on passive heat transfer enhancements in pipe exchangers. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2013; 19: 64-81.

Chuwattanakul V and Eiamsa-ard S. Hydrodynamics investigation of pepper drying in a swirling fluidized bed dryer with multiple-group twisted tape swirl generators. Case Studies in Thermal Engineering. 2019; 13: 100389.

Eiamsa-ard P, Piriyarungroj N, Thainpong C and Eiamsa-ard S. A case study on thermal performance assessment of a heat exchanger tube equipped with regularly twisted tapes as swirl generators. Case studies in Thermal Engineering. 2014; 3: 86-102.

Akyurek EF, Gelis K, Sahin B and Manay E. Experimental analysis for heat transfer of nanofluid with wire coil turbulators in a concentric tube heat exchanger. Results in Physics. 2018; 9: 376-89.

Nanan K, Thianpong C, Pimsarn M, Chuwattanakul V and Eiamsa-ard S. Flow and thermal mechanisms in a heat exchanger tube inserted with twisted cross-baffle turbulators. Applied Thermal Engineering. 2017; 114: 130-47.

Skullong S, Promvonge P, Thianpong C and Jayranaiwachira N. Thermal behaviors in a round tube equipped with quadruple perforated-delta-winglet pairs. Applied Thermal Engineering. 2017; 115: 229-43.

Bhuiya MMK, Chowdhury MSU, Saha M and Islam MT. Heat transfer and friction factor characteristics in turbulent flow through a tube fitted with perforated twisted tape inserts. International Communications in Heat and Mass Transfer. 2013; 46: 49-57.

Bhuiya MMK, Sayem ASM, Islam M, Chowdhury MSU and Shahabuddin M. Performance assessment in a heat exchanger tube fitted with double counter twisted tape inserts. International Communications in Heat and Mass Transfer. 2014; 50: 25-33.

Skullong S, Promvonge P, Jayranaiwachira N and Thianpong C. Experimental and numerical heat transfer investigation in a tubular heat exchanger with delta-wing tape inserts. Chemical Engineering and Processing. 2016; 109: 164-77.

Department of Agriculture. Quality and Inspection of Thai Hom Mali Rice. Jirawat express co., ltd. Bangkok Thailand; 2004.

Limpiti S and Changrue V. Effects of Rewetting on Milling Quality of Wet Season Japanese Rice. Journal of Agricultural. 1996; 12(2): 134-139.

AOAC (Association of Official Analytical Chemists). Official Methods of Analysis. 17th ed., Association of Official Analytical Chemists, Gaithersburg, Maryland; 2000.

Saelim N, Treeamnuk T and Treeamnuk K. Development of a Continuous Flow Paddy Dryer with Infrared Radial Radiation Technique. RMUTP Research Journal. 2018; 12(2): 37-46.

Treeamnuk T. Drying and Storage of Agricultural Products. School of Agricultural Engineering, Institute of Engineering, Suranaree University of Technology; 2011.

Wongbubpa N, Treeamnuk K and Treeamnuk T. (2020). Kinematics motion of paddy in hot air pulse flow, The 13th TSAE International Conferences 187, Suranaree University of Technology, Thailand.

Wongbubpa N, Treeamnuk K and Treeamnuk T. Computer Simulation Study of Paddy Motion in Hot Air Drying Chamber, The 22nd TSAE National Conferences; 2021 March 12-14; Khon Kaen, Thailand. Khon Kaen University,. 2021.

Wongbubpa N and Chitsomboon T. Sustain Spouted Bed Paddy Dryer with Internal Grates, The 28th Conference of The Mechanical Engineering Network of Thailand; 2014 October 15-17; Khon Kaen, Thailand. 2014.

Wongbubpa N and Chitsomboon T. (). Effectiveness of The Elbowed Spouted Bed Paddy Dryer, The 29th Conference of The Mechanical Engineering Network of Thailand; 2015 July 1-3; Nakhon Ratchasima, Thailand. 2015.

Wichinthanasarn T, Ritthong W and Sathapornprasath K. Paddy dehydration using Impinging stream dryer combined with Pneumatic dryer, The 25th Conference of The Mechanical Engineering Network of Thailand; 2011 October 19 – 21; Krabi, Thailand. 2011.