การวิเคราะห์อากาศพลศาสตร์ เสถียรภาพและการควบคุม ของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก Sky Surfer X

Main Article Content

เจนวิทย์ คำพูล

Abstract

Aircraft performance enhancement, e.g. operations time, can be done by either redesign or minor adjustment from the previous design. The complicated and time consuming processes need to be dealt with. Aerodynamics, stability and control analysis are of the important part of aircraft design process. This paper presents the prediction of aerodynamics, stability and control characteristics of the Sky Surfer X which is a small UAV flying at low speed regime with the angle of attack from -4 to 26 degree and neglecting the propulsive unit from electric motor and propeller, by utilizing DATCOM/DATCOM+, XFLR5 and Scilab. The results show that the fundamental aerodynamics of the Sky Surfer X fulfills the requirement and has positive static longitudinal stability. In addition, it has positive dynamic stability in Short period, Dutch roll, Roll and Spiral modes. However, the next step is to verify the results with other methods and perform flight testing for more accurate results.

Article Details

How to Cite
คำพูล เ. (2018). การวิเคราะห์อากาศพลศาสตร์ เสถียรภาพและการควบคุม ของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก Sky Surfer X. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 13, 25–33. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/136152
Section
Research Articles

References

[1] ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
(ฉบับเผยแพร่): 44-46. [ระบบออนไลน์],
แหล่งที่มา
https://www.rtaf.mi.th/th/Pages/Publication.aspx,
สืบค้นเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560.

[2] นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี
พุทธศกราช 2560-2561: 8. [ระบบออนไลน์],
แหล่งที่มา
https://www.rtaf.mi.th/th/Pages/Publication.aspx,
สืบค้นเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560.

[3] นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.
2558: 2-7, [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา
https://www.mod.go.th/Policy/Policy/policy-of-
mod_58_th.aspx สืบค้นเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560.

[4] D. E.Hoak et al. “The USAF Stability and
control DATCOM” Air Force Wright Aeronautical
Laboratories, TR-83-2048, October 1960 (revised
in 1978)

[5] Holy Cows, Inc. Datcom+ Pro User’s Manual
Version 3.5 August, 25. (2015). URL:
https://www.holycows.net/datcom/, access on
14 April 2017.

[6] B.Galbraith. Holy Cows, Inc. 2001. Aircraft
Coefficient Comparisons Between Datcom and
Published Data August, 8. (2011). URL:
https://www.holycows.net/datcom/, access on
14 April 2017.

[7] W. Nascimento and M. Barcelos. Stability
and Control of An Unmanned Aerial Vehicle For
Aerial Photography Using Analytical and
Numerical Methods, paper presented in The 14th
Brazilian Congress of Thermal Sciences and
Engineering 2012, Rio de Janeiro, Brazil, 2012.

[8] L.Kurukularchchi, R.Prince and S.R.Munasinghe.
Stability and Control Analysis in Twin-Boom
Vertical Stabilizer Unmanned Aerial
Vehicle (UAV), Scientific and Research
Publications, 4, 2014.

[9] M. Segui et al. New Methodology for
Longitudinal Flight Dynamics Modeling of the
UAS-S4 Ehectl towards its Aerodynamics
Estimation Modeling, paper presented in AIAA
Modeling and Simulation Technologies
Conference 2017, Grapevine, Texas, 2017.

[10] R.Qurashi, M.Alhadi et al. Aerodynamic
and Stability Analysis of the Safat01 Aircraft,
Scientific Technical Review, vol.65(1): 31-
35, 2015.

[11] https://www.xflr5.com/xflr5.htm

[12] R.M.Napolitano, Aircraft Dynamics from
Modeling to Simulation, John Wiley & Sons, Inc.
2012.