การหาจุดเหมาะสมของการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ ร่วมกับลมร้อน

ผู้แต่ง

  • เดือนแรม แพ่งเกี่ยว
  • ชาตรี เพชรชู
  • ภาคภูมิ พรมฟัก
  • ณัฐกมล ฤทธิพิณ

คำสำคัญ:

ไมโครเวฟ, ลมร้อน, การอบแห้ง, ขมิ้นชัน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของการอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ต้นแบบเครื่องอบแห้งถูกออกแบบให้ใช้แมกนีตรอนขนาด 1,000 วัตต์ และฮีตเตอร์ขนาด 800 วัตต์ แบ่งการทดสอบเป็น 3 กรณี ได้แก่ การทดสอบด้วยไมโครเวฟ การทดสอบด้วยลมร้อน และการทดสอบด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน และการอบแห้งทดสอบโดยใช้ขมิ้นชันน้ำหนัก 100 กรัม โดยใช้กำลังไมโครเวฟที่ 300, 400, 500, 600, 700 และ 800 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 60, 70 และ 80 องศาเซียลเซียส ระยะเวลาในการอบแห้ง 5, 10, 15 ,20, 25 และ 30 นาที และความเร็วลมร้อนที่ 0.5 ผลการทดสอบ พบว่า สภาวะที่เหมาะสมของการใช้ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนในการอบแห้งขมิ้นชัน ใช้กำลังไมโครเวฟเท่ากับ 800 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนเท่ากับ 60 องศาเซียลเซียส ระยะเวลา 10 นาที อีกทั้งการใช้ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนในการอบแห้งยังสามารถรักษาคุณภาพสีของขมิ้นชันหลังการอบแห้งได้ดีกว่าการตากแห้งและการอบแห้งด้วยลมร้อนเพียงอย่างเดียว โดยเครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนมีต้นทุนเท่ากับ 15,000 บาท จุดคุ้มทุนของเครื่องอยู่ที่ 134.27  และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 เดือน จึงสามารถสรุปได้ว่าวิธีการอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับ   ลมร้อนสามารถลดระยะเวลาในการอบแห้งได้ รักษาคุณภาพสีขมิ้นชันหลังการอบแห้งได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30

How to Cite

[1]
แพ่งเกี่ยว เ., เพชรชู ช., พรมฟัก ภ., และ ฤทธิพิณ ณ., “การหาจุดเหมาะสมของการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ ร่วมกับลมร้อน”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 3 (2019), น. 21–33, ธ.ค. 2019.