การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สำหรับร้านไม้ไทย coffee จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้แต่ง

  • สิงหา ปรารมภ์ Computer Engineering of Industrial Technology Faculty,Pibulsongkram Rajabhat University

คำสำคัญ:

การพัฒนา, เฟอร์นิเจอร์, ไม้สัก

บทคัดย่อ

การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สำหรับร้านไม้ไทย coffeeจังหวัดอุตรดิตถ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนแรกศึกษาข้อมูลร้านไม้ไทย พบว่าต้องการใช้รูปลักษณ์ของเมล็ดกาแฟ เป็นแนวทางในการออกแบบสำหรับตกแต่งร้านกาแฟไม้ไทย โดยใช้หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เน้นเรื่องความปลอดภัย และความแข็งแรง จากนั้นระดมร่างแนวคิดจากเมล็ดกาแฟ สรุปความคิดรวบยอด และปรับรูปแบบสำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ส่วนที่ สองทำการศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์หลังการพัฒนา ผลของการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 234 คน เป็นผู้ชาย ร้อยละ 54.70 หญิง ร้อยละ45.3 ตามลำดับ ความพึงพอใจของผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x=3.83, S.D.=0.35) ส่วนรายการที่มากที่สุดคือ เฟอร์นิเจอร์มีความปลอดภัยขณะนั่งใช้งานระดับความพึงพอใจมาก ( x=3.95, S.D.=0.82) และสุดท้ายคือรายการ ความเหมาะสมในด้านความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x=75, S.D.=1.00) ตามลำดับ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30

How to Cite

[1]
ปรารมภ์ ส., “การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สำหรับร้านไม้ไทย coffee จังหวัดอุตรดิตถ์”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 2 (2019), น. 20–29, ธ.ค. 2019.