การพัฒนาระบบในการจัดการสินค้าคงคลังในร้านอาหาร ด้วยเทคนิคการบริหารคุณภาพ

ผู้แต่ง

  • ธณิดา โขนงนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • อลงกรณ์ เมืองไหว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • วชิระ วิจิตรพงษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

สินค้าคงคลัง, การบริหารคุณภาพ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น, วิเคราะห์ SWOT, แผนผังก้างปลา

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้ เป็นการประยุกต์เทคนิคการบริหารคุณภาพเพื่อการพัฒนาระบบในการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอาหารกรณีศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและช่วยการบริหารงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน (SWOT) ให้กับธุรกิจ ร่วมกับการประยุกต์เครื่องมือบริหารคุณภาพได้แก่ แผนผังก้างปลา (Fish-bone diagram) และการจัดการสินค้าคงคลังของวัตถุดิบ อีกทั้งในงานวิจัยนี้ยังได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการดำเนินงานให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากผลการทดลองที่ได้ธุรกิจสามารถรับรู้ถึงกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมขององค์กรได้จากการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน สามารถรู้ถึงปัญหาหลักและสาเหตุของปัญหาในการประกอบธุรกิจจากการระดมสมองของพนักงานทั้งหมดในองค์กร รับรู้ถึงกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนที่จะส่งผลต่อกำไรของธุรกิจโดยรวม ผลการวิจัยนี้สรุปได้ว่า การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสามารถช่วยลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและการจัดเก็บวัตถุดิบลงได้ เพราะร้านอาหารสามารถทำการพยากรณ์การจัดซื้อและการจัดเก็บที่แม่นยำมากขึ้น ในการจัดการแต่ละครั้ง รวมไปถึงเกิดความรวดเร็วในการทำงานและรู้ข้อมูลที่เป็นแบบเวลาจริงในปัจจุบัน (Real time) มากขึ้นส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอาหารชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

 

References

ชัยวัฒน์ เจริญรัตน์, อัษฎา จิรประยุกต์เลิศ และ เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ (2551). การประยุกต์ใช้หลักการคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาโลจิสติกส์ในธุรกิจร้านอาหาร. การประชุมเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8, 468-480.

ลักษณ์ ขุนพลแก้ว และ ศุภชัย อาชีวระงับโรค. (2548). คู่มือ TQM สู่ความเป็นเลิศในภาคธุรกิจบริการ = Guide to TQM in service industries (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

อุทิศ ขาวเธียร. (2546). การวางแผนกลยุทธ์. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Kivela, J.J. (1997). Restaurant marketing: selection and segmentation in Hong Kong. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 9 (3), 116-123.

Mark, M. D., Nicholas, J. A., & Richard, B. C. (2003), Fundamentals of Operations Management, 251.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-26

How to Cite

[1]
โขนงนุช ธ., เมืองไหว อ. ., และ วิจิตรพงษา ว., “การพัฒนาระบบในการจัดการสินค้าคงคลังในร้านอาหาร ด้วยเทคนิคการบริหารคุณภาพ”, PSRU JITE, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 10–20, มิ.ย. 2021.