การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การ โดยใช้หลักการจัดการการไหลของสารสนเทศโลจิสติกส์ กรณีศึกษาคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้แต่ง

  • เจษฎา โพธิ์จันทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • สุนันท์ ธาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ณัฐชยา ปันชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • สุดารัตน์ จันทิมา มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร, การจัดการการไหลของสารสนเทศโลจิสติกส์, วงจรการพัฒนาระบบ, แผนผังก้างปลา

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การ โดยใช้หลักการจัดการการไหลของสารสนเทศโลจิสติกส์ โดยวิธีการดำเนินการแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การรวบรวมข้อมูล การสำรวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึก 3) การศึกษาและวิเคราะห์การไหลของสารสนเทศ 4) การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 5) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 6) การจัดทำคู่มือและจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ และ 7) การสรุปผลการวิจัย อย่างไรก็ตามการวิจัยนี้ได้ประยุกต์กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การกับคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผลการศึกษา พบว่า กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การที่เหมาะสมจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนหลักได้แก่ 1) ระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลจากการบริการ และ 2) ระบบการจัดการข้อมูล เพื่อทำหน้าที่ให้บริการ/อำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านต่างๆ ของบุคลากร โดยระบบ MIS_NU-Logistics (ต้นแบบ) ที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถช่วยให้การจัดการเวลาขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งลดระยะเวลาจาก 1-3 วัน เหลือเพียงครึ่งวันเท่านั้น นอกจากนี้ระบบฯ ยังช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งลดการใช้กระดาษได้ประมาณ 2,400 แผ่นต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณ 2% ของการใช้กระดาษทั้งหมด

References

รมิตา มุสิกพงศ์. (2558). การประยุกต์ใช้แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในการประปรุงกระบวนการผลิตของ ธุรกิจพลาสติกฟิล์ม กรณีศึกษา บริษัท TPK. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.

วีระชัย จิตสุวรณทยา (2562). รู้จัก MIS (Management Information System). Retrieved from https://it-grads.nida.ac.th/mis-management-ไอที/.

HR Note.asia (2019). การพัฒนาองค์กร (Organization Development : OD) ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ. Retrieved from https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190610-organization-development-od/.

Ishikawa, K. (1968). Guide to Quality Control. Tokyo: JUSE.

Jarupun (2019). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS). Retrieved from https://sites.google.com/site/jarupun6005/sarsnthes

/rabb-sarsnthes-pheux-kar-cadkar-management-information-system-mis.

Magan, j., Lalwani, C. & Butchor, T. (2008). Chapter 9 Information flows and Technology. Global Logistics and Supply Chain Management. p.150.

Rattanatat (2019). วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC). Retrieved from https://dol.dip.go.th/th/category/2019-02-08-08-57-30/2019-03-15-11-06-29.

Saaty, T.L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences. 1, 83-98.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-09

How to Cite

[1]
โพธิ์จันทร์ เ., ธาติ ส., ปันชุม ณ. ., และ จันทิมา ส. ., “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การ โดยใช้หลักการจัดการการไหลของสารสนเทศโลจิสติกส์ กรณีศึกษาคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร”, PSRU JITE, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 156–170, ก.ย. 2022.